Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Pregled zakonskih novosti v letu 2004 na področju delovnih in socialnih razmerij

Ljubljana 6. februar 2004

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na posvet:

PREGLED ZAKONSKIH NOVOSTI V LETU 2004
na področju delovnih in socialnih razmerij

Pravna fakulteta v Ljubljani, Zlata predavalnica, 6. februar 2004

Predavatelji:

  • Miran Kalčič, univ.dipl.prav., namestnik generalnega direktorja ZPIZ
  • Igor Klinar, univ.dipl.prav., direktor Urada za sistem plač v javnem sektorju pri MNZ
  • doc. dr. Etelka Korpič Horvat, univ.dipl.prav., Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
  • Katarina Kralj, univ.dipl.prav., svetovalka vlade na Ministrstvu za pravosodje
  • mag. Katarina Kresal Šoltes, univ.dipl.prav., Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  • mag. Darja Senčur Peček, univ.dipl.prav., asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru
  • Irena Žagar, univ.dipl.prav., sodnica Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

Uvodno

Celovit pregled in predstavitev trenutno najaktualnejših zakonskih novosti na področju delovnega prava in socialne varnosti, tako za javni kot zasebni sektor, je vsebina uvodnega letošnjega izobraževanja in usposabljanja v organizaciji IDPF, ki je namenjeno: odgovornim in vodilnim delavcem za razvoj in načrtovanje kadrovskih virov ter strokovnjakom pravnih in kadrovskih služb tako javnega kot zasebnega sektorja ter predstavnikom delavcev in delodajalcev kolektivnih članov IDPF ter ostale strokovne javnosti.

Januarja 2004 je začela veljati zadnja novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1E), ki poleg ostalih sprememb na novo ureja dolžnosti in postopke delodajalca v zvezi z zagotovitvijo pravic delovnih invalidov ter pogoje, pod katerimi lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi ugotovljene invalidnosti II. In III. kategorije ali iz poslovnega razloga brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi (novelirana 101. in 102. člen ZPIZ).

Januarja 2004 je začela veljati zadnja novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-G), ki med drugim na novo ureja postopek uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja. Ali nova ureditev omogoča učinkovitejše uveljavljanje pravic, vključno s pravico do opravičene odsotnosti z dela zaradi ugotovljene nezmožnosti za delo tako z vidika varstva interesov delavca kot varstva interesov delodajalca?

Pravkar sprejeti novi Zakon o delovnih in socialnih sodiščih začne veljati 1. januarja naslednjega leta. Kako bo odslej urejen postopek za reševanje individualnih in kolektivnih delovnih ter socialnih sporov? Katere so nove zakonske rešitve za hitrejše in učinkovitejše sodno reševanje sporov?

Ne veljajo več določbe splošnih aktov delodajalca, ki urejajo vsebine, ki se naj bi v skladu z novim ZDR urejale s kolektivnimi pogodbami - kaj in kako urediti v podjetniški kolektivni pogodbi? V katerih primerih in katere vsebine sme delodajalec še vedno urejati s splošnimi akti?

Decembra 2003 je začela veljati zadnja novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-B), ki je med drugim odložila uveljavitev novega plačnega sistema v javnem sektorju do 1. junija 2004. Kako pripraviti pravočasno prevedbo obstoječih delovnih mest, količnikov, dodatkov in nazivov v plačne razrede, v novo sistemizacijo? Katere pravne podlage morajo biti še sprejete? In kakšna je dosedanja praksa Računskega sodišča glede izplačil v javnem sektorju?

Vljudno vabljeni, da svojo problematiko vnaprej pisno posredujete organizatorju in tako sooblikujete program posveta.

Program

petek, 6. februar 2004, Zlata predavalnica

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA
- prof. dr. Mitja Novak, direktor IDPF:uvodni pozdrav
9.00-10.30 NOV ZAKON O DELOVNIH IN SOCIALNIH SODIŠČIH
- mag. Katarina Kresal Šoltes, univ.dipl.prav.:
organizacija in spremembe pristojnosti sodišč ter nova ureditev socialnega spora

- Katarina Kralj, univ.dipl.prav.:
bistvene spremembe postopka za reševanje individualnih in kolektivnih delovnih sporov
10.30 – 10.45 razprava, odmor
10.45-12.30 INVALIDSKO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
- Miran Kalčič, univ.dipl.prav.:
odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu ter novosti v zvezi s pravicami delovnih invalidov

Irena Žagar, univ.dipl.prav.:
nova ureditev postopka za uveljavljanje pravic v primeru odsotnosti z dela zaradi bolezni
12.30 – 13.00 razprava, odmor
13.00-14.00 KOLEKTIVNE POGODBE
- mag. Darja Senčur Peček, univ.dipl.prav.:
priprava podjetniške kolektivne pogodbe
14.00 – 14.15 razprava, odmor
14.15-16.00 PLAČE V JAVNEM SEKTORJU
- Igor Klinar, univ.dipl.prav.:
prevedba obstoječih delovnih mest v novo sistemizacijo

- doc. dr. Etelka Korpič Horvat, univ.dipl.prav.:
praksa Računskega sodišča v zvezi s stroški dela

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123