Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

III. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Portorož, 01.-02.junij 2004

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Inštitut za delovan razmerja in
Društvo za delovno pravo in socialno varnost

Pridružite se nam na konferenci

III. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

Hoteli Bernardin, d. d. Kongresni center GH Emona Obala 2, Portorož

Organizacijski in programski svet
Dr. Mitja Novak, mag. Katarina Kresal Šoltes, Karim Bajt Učakar, Miran Kalčič, Nataša Belopavlovič, dr. Drago Mežnar, dr. Polonca Končar, dr. Anjuta Bubnov - Škoberne, dr. Barbara Kresal, dr. Etelka Korpič Horvat, Marta Klampfer


Spoštovane sodelavke in sodelavci,

strokovnjaki za delovno pravo in socialno varnost iz prakse, sodne prakse, delovnopravne teorije, izvršilne veje oblasti, predstavniki zaposlenih in delodajalcev, skratka vsi tisti, ki se pri svojem delu v javnem in zasebnem sektorju srečujemo z delovnim pravom in pravom socialne varnosti.

Dnevi delovnega prava in socialne varnosti po obsežnosti obravnavanih tem, številnosti in uglednosti udeležencev vse bolj preraščajo v slovenski kongres strokovnjakov s tega področja. Postali so tradicionalni vsakoletni znanstveno-strokovni forum oziroma dogodek, ki ima svoj odmev in vpliv na razvoj te pravne veje, hkrati pa poudarjajo avtonomnost in pomembnost delovnega prava in socialne varnosti. Na letošnjih dnevih bomo, tokrat že tretjič zapored, obravnavali najaktualnejša vprašanja s področja delovnega prava in prava socialne varnosti. Prepletenost posameznih pravnih ureditev na področju delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter obveznega in dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je tudi letos podlaga za številne teme in vsebine z aktualnim poudarkom.

Letos bodo organizirani tako, da bomo delali na plenarnih zasedanjih, poseben poudarek pa bomo dali številnim omizjem, na katerih bomo lahko izmenjali strokovna mnenja, razprave in izkušnje ter jih povezovali s teoretičnimi spoznanji, kajti to je pogoj učinkovitega in uspešnega dela. Tako bomo na plenarnem delu v okviru sekcij obravnavali vprašanja socialnega dialoga ter kolektivna delovna razmerja in različne vidike odškodninske odgovornosti, posebno pozornost pa bomo namenili reševanju individualnih delovnih sporov. Zanimiva in aktualna bo nedvomno tudi sekcija, namenjena obravnavi plačnega sistema v javnem in zasebnem sektorju.

Vsak od nas si bo lahko izbral tudi delo na enem od štirih omizij – razprav: o učinkih priključitve Slovenije k EU na pravice iz socialne varnosti, aktualni problematiki glede odsotnosti z dela zaradi bolezni, posebnem varstvu nekaterih kategorij zaposlenih in primerjalnopravnemu prikazu instituta evtanazije. V teh treh letih, ko si prizadevamo tudi z dnevi delovnega prava in socialne varnosti povezati teorijo ter prakso na tem področju in vse, ki se ukvarjamo z delovnim in socialnim pravom v različnih okoljih, smo nedvomno spoznali tudi pomen našega siceršnjega ustvarjalnega druženja in izmenjave izkušenj.

Zato na svidenje v Portorožu!

Organizacijski odbor

Program konference

Torek, 1.junija

8.30–9.30 Sprejem udeležencev

9.30–10.15 Uvodni nagovor in otvoritev

  • Pozdravni nagovor udeležencem
  • Predstavitev tem: vodje sekcij in omizij

 

10.15-13.00 I. SEKCIJA

Socialni dialog in kolektivna delovna razmerja

10.15–10.40 Vloga socialnega dialoga pri sprejemanju in uresničevanju delovnega prava ES
Prof. dr. Polonca Končar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

10.40–11.05 Nerešena vprašanja predloga zakona o kolektivnih pogodbah
Nataša Belopavlovič, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve

11.05–11.30 Kolektivne pogodbe v javnem sektorju
Prof. dr. Zvone Vodovnik, Fakulteta za management Univerze na Primorskem

11.30–12.00 Odmor

12.00–12.25 Socialno partnerstvo na ravni podjetja (razmerja med sindikatom, svetom delavcev in upravo)
Mag. Darja Senčur Peček, asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

12.25–12.50 Reševanje kolektivnih delovnih sporov – dosedanja praksa in novosti po ZDSS-1
Miran Blaha, Vrhovno sodišče RS

12.50–13.00 Razprava

13.00–14.30 Odmor za kosilo


14.30-16.30 II. SEKCIJA

Odškodninska odgovornost

Vodja: doc. dr. Aleksej Cvetko

14.30–14.55 Podlage za odškodninsko odgovornost delodajalca
Dr. Mateja Končina Peternel, Višje sodišče v Ljubljani

14.55–15.20 Odškodninska odgovornost delodajalcev za zaposlene
Mag. Dunja Jadek Pensa, Višje sodišče v Ljubljani

15.20–15.45 Odškodninska odgovornost v obveznem zdravstvenem zavarovanju
Dr. Grega Strban, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

15.45–16.10 Pavšalna odškodnina
Doc. dr. Aleksej Cvetko, Vrhovno sodišče RS

16.10–16.30 Razprava

16.30–17.00 Odmor


17.00–18.30 STROKOVNA OMIZJA – RAZPRAVE:

1. omizje – Učinki priključitve k EU na pravice iz socialne varnosti
Moderator: prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne
Sodelujejo: prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, dr. Grega Strban, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Zvezdana Veber Hartman, državna podsekretarka na Ministrstvu za zdravje, Jana Testen, samostojna svetovalka na oddelku za evropske zadeve na GZS

2. omizje – Odsotnost z dela zaradi bolezni
Moderator: mag. Katarina Kresal Šoltes
Sodelujejo: mag. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, mag. Darja Senčur Peček, asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, Irena Žagar, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Lea Zore, Ustavno sodišče RS

3. omizje – Evtanazija – argumenti za in proti v primerjalnopravni ureditvi
Moderator: prof. dr. Mitja Novak
Sodelujejo: prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, doc. dr. Aleksej Cvetko, Vrhovno sodišče RS, doc. dr. Etelka Korpič Horvat, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Marjana Fras – Zorec, asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

4. omizje – Posebno varstvo nekaterih kategorij zaposlenih
Moderator: Miran Kalčič
Sodelujejo: Miran Kalčič, namestnik generalnega direktorja ZPIZ, prof. dr. Drago Mežnar, Univerza v Mariboru, Tatjana Petriček, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Irena Bečan, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Borut Brezovar, glavni inšpektor Inšpektorata za delo RS


Sreda, 2. junija

9.00.11.00 III. SEKCIJA
Reševanje individualnih delovnih sporov

Vodja: Marta Klampfer

9.00–9.25 Bistvene novosti procesnih pravil v individualnih delovnih sporih
Marta Klampfer, predsednica Višje delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani in predsednica Društva za delovno pravo in socialno varnost

9.25–9.50 Načelo pospešitve postopka v individualnih delovnih sporih po novem ZDSS-1
Ivan Robnik, Vrhovno sodišče RS

9.50–10.15 Poravnava pred delovnimi sodišči
Biserka Kogej Dmitrovič, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

10.15–10.40 Arbitraža v individualnem delovnem sporu
Doc. dr. Aleš Galič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

10.40–11.00 Razprava

11.00–11.20 Odmor


11.20–14.45 IV. SEKCIJA
Plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja

Vodja: doc. dr. Etelka Korpič Horvat

11.20–11.45 Plače in drugi prejemki zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju
Doc. dr. Etelka Korpič Horvat, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

11.45–12.10 Plačni sistem v javnem sektorju po novem
Igor Klinar, direktor Urada za sistem plač v javnem sektorju pri MNZ

12.10–12.35 Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
Miran Kalčič, namestnik generalnega direktorja ZPIZ

12.35–13.00 Javnost plač v javnem sektorju
Igor Šoltes, pooblaščenec za dostop do informac. javnega značaja

13.00–13.30 Odmor

13.30–13.55 Plačilo v primeru insolventnosti delodajalca
Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

13.55–14.20 Nova davčna ureditev prejemkov iz delovnega razmerja
Klemen Šešok, univ. dipl. prav., davčni in pravni svetovalec, Taxgroup, d. o. o.

14.20–14.45 Razprava

14.45–15.30 Sklepne ugotovitve iz dela sekc. in strokovnih omiz.

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123