Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Stroški v zvezi z delom z vidika nove davčne uredbe

Ljubljana, 17. marec 2005

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani

vabi na posvet:

STROŠKI V ZVEZI Z DELOM

z vidika

NOVE DAVČNE UREDBE, RAZMEJITVE UREDBE DO KOLEKTIVNIH POGODB
IN POSEBNOSTI ZA JAVNI SEKTOR

17. marec 2005, Pravna fakulteta v Ljubljani,
IDPF, Dvorana E5


Nova Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur.l.RS, št. 142/04) določa višino stroškov za prehrano med delom, prevoza na delo in z dela, dnevnico, prevoz in prenočevanje na službenem potovanju, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejno nagrado, odpravnino ob upokojitvi, solidarnostno pomoč, regres za prehrano in plačila vajencem, dijakom in študentom.

Ena od bistvenih novosti nove Uredbe je tudi ta, da za posamezni strošek v zvezi z delom poleg višine stroška, določa tudi pogoje, pod katerimi se posamezni strošek do določene višine ne všteva v osnovo. Gre za novost v primerjavi s prejšnjo ureditvijo, ki povzroča v praksi kar nekaj vprašanj in sicer:

  • Kakšno je razmerje med veljavnimi kolektivnimi pogodbami in novo Uredbo, kadar v zvezi z istim stroškom v zvezi z delom določata različno višino in različne pogoje?
  • Do katere višine je dolžan delodajalec povrniti delavcu posamezen strošek v zvezi z delom - po novi Uredbi ali po veljavni kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca? Ali je odgovor na to vprašanje različen glede na ureditve po posameznih panogah? In kakšna je v tem primeru davčna obravnava dela zneska povračila, ki presega znesek po novi Uredbi?
  • Na kakšen način je mogoče zakonito doseči izenačenje višin in pogojev za posamezna povračila stroškov po novi Uredbi in kolektivnih pogodbah, ki zavezujejo delodajalca?
  • Kako razumeti določilo nove Uredbe, da se ureditev po tej Uredbi smiselno uporablja tudi glede 3. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost?
  • Kako se po novem obdavčujejo odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi?
  • Kakšne so posebnosti v zvezi s povračilom stroškov za zaposlene v javnem sektorju?

O navedenih najaktualnejših vprašanjih nove davčne Uredbe in njenega razmerja do veljavnih kolektivnih pogodb ter njenega posega v dosedanjo prakso izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom tako za javni kot zasebni sektor bodo predavali in v skupni razpravi odgovarjali na vprašanja

Predavatelji:

Irena Bečan, univ.dipl.prav., Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
mag. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Ivan Simič, univ.dipl.prav., direktor Davčno izobraževalnega inštituta

Vljudno vabljeni!

direktor:
prof. dr. Mitja Novak, l.r.

 

Program 

četrtek, 17. marec 2005, Pravna fakulteta v Ljubljani, S5

9.00 - 9.15: REGISTRACIJA

9.15 - 10.45
Delovnopravna ureditev povračil stroškov v zvezi z delom

Posebnosti za javni sektor
(Irena Bečan,univ.dipl.prav., Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)

Razmerje med novo Uredbo in veljavno delovnopravno ureditvijo povračil stroškov v zvezi z delom
(mag. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)

10.45-11.15: odmor

11.15 - 12.15
Davčnopravni vidik ureditve povračil stroškov v zvezi z delom
(Ivan Simič, direktor Davčno izobraževalnega inštituta)

skupna razprava

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123