Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Nov kvotni sistem zaposlovanja invalidov

Ljubljana, 31. marca 2005

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

v sodelovanu z GV Izobraževanje

vabita na posvet:

Nov kvotni sistem zaposlovanja invalidov

31. marca 2005, Pravna fakulteta v Ljubljani,
IDPF, Zlata predavalnica

 

Delodajalci so na podlagi 62. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) ter na njegovi podlagi sprejeti Uredbi dolžni zaposlovati invalide v okviru novega kvotnega sistema. Na njegovo uveljavitev se navezuje tudi nova pravna ureditev odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu po določbah 102. do 105. člena ZPIZ-1-UPB2. Novi kvotni sistem, ki velja za javni in zasebni sektor, določa zavezance, deleže kvot glede na dejavnost in velikost delodajalca, postopek in način dokazovanja izpolnjevanja kvote ter finančne sankcije oziroma nagrade za delodajalce zaradi nedoseganja oziroma preseganja kvote.

Kdaj se šteje, da je kvota izpolnjena, in kako urediti poslovno sodelovanje z invalidskimi podjetji z namenom nadomestne izpolnitve kvote, kakšne so finančne spodbude in subvencioniranje plač za zaposlene invalide, kakšen je postopek ter kdaj in kako bo v praksi ugotavljala podlago za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu komisija iz 103. člena ZPIZ-1 ter druga vprašanja zaposlovanja in uresničevanja pravice do zaposlitvene rehabilitacije invalidov ter razmerja med ZPIZ-1, ZZRZI in ZDR, so vprašanja, ki jih bomo obravnavali na enodnevnem posvetu. Zajemal bo celostno predstavitev novega kvotnega sistema in razpravo o nerešenih vprašanjih, ki so se že pojavila v praksi. Predavali bodo avtorji nove pravne ureditve ter vodilni strokovnjaki institucij, ki so nosilke izvajanja novega kvotnega sistema v praksi, in tudi odgovarjali na vaša vprašanja.

Na strokovni posvet vabimo:

  • Pravne, kadrovske in druge strokovnjake, odgovorne za izvajanje nove zakonodaje v praksi v javnem in zasebnem sektorju
  • Sodnike delovnega in socialnega sodstva
  • Delovne inšpektorje
  • Predstavnike invalidskih organizacij
  • Predstavnike invalidskih podjetij
  • Vse, na katerih delo ali socialnopravni položaj bo vplivalo izvajanje kvotnega sistema, zato morate biti z njim seznanjeni

Vljudno vabljeni!

Program

9.30-10.30 Otvoritev posveta
Uvodni nagovor
Prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Bistvene značilnosti in aktualna vprašanja izvajanja pravice do zaposlitvene rehabilitacije po ZZRZI v praksi
Mag. Cveto Uršič, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

10.30-10.45 Razprava

10.45-11.00 Odmor

11.00-12.30
Bistvene novosti kvotnega sistema pri zaposlovanju invalidov in spodbude delodajalcem za zaposlovanje invalidov
Stanka Tutta, Inšpektorat RS za delo

12.30-13.00
Pravni položaj invalidskih podjetij in novosti po ZZRZI
Damijana Peterlin, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

13.00-13.30 Razprava

13.30-14.00 Odmor s prigrizkom

14.00-14.45
Postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu ter ustanovitev in način dela komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi po 103. členu ZPIZ-1-UPB2
Miran Kalčič, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

14.45-15.15 Razprava in zaključek posveta

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123