Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

IV. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Portorož, 2.-3. junij 2005

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

v sodelovanju z Društvom za delovno pravo in socialno varnost, GV Izobraževanja, IPP pri PF v Ljubljani, Centra za delovno pravo ter Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost pri PF v Mariboru

vabijo na konferenco:

IV. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

2.-3. junij 2005, Kongresni center GH Bernardin, Portorož


Spoštovane kolegice in kolegi,

leto dni po vstopu Slovenije v EU se lahko vprašamo, ali sta naša pravna ureditev ter praksa na področju zaposlovanja, delovnih in uslužbenskih razmerij ter sistemov socialne varnosti primerljivi z drugimi državami članicami in ali razvoj poteka v primerljivo smer.

Letošnji IV. dnevi delovnega prava in socialne varnosti se bodo začeli s trenutno aktualnimi temami razvoja kolektivnih delovnih razmerij pri nas: nerešena vprašanja ureditve stavke in novega zakona o kolektivnih pogodbah, vprašanja reprezentativnosti in prostovoljnosti sindikatov ter organizacij delodajalcev in prihodnje vloge socialnih partnerjev, med njimi tudi tistih z obveznim članstvom, kot sta GZS in Obrtna zbornica. Plenarnim predavanjem bo sledila razprava z vabljenimi gosti, predstavniki socialnih partnerjev, ki so v dosedanjem razvoju imeli najpomembnejšo vlogo in ki bodo predstavili vsak svoj pogled ter vizijo razvoja socialnega partnerstva za naprej. Pozornost bomo posvetili tudi predstavitvi Konvencije MOD, št.144, o tripartitnem posvetovanju, da bi se s čim širšo popularizacijo tega mednarodnega dokumenta, ki ga Slovenija še ni ratificirala, spodbudila razprava o njeni ratifikaciji in s tem nadaljnji demokratizaciji družbe tudi na področju urejanja dela, zaposlovanja in socialne varnosti. Prav pri razvoju zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega sistema v okviru sistemov socialne varnosti nas v prihodnje čakajo pomembne spremembe, o katerih bomo razpravljali z vami na plenarnih predavanjih ter okrogli mizi. Prvi dan konference se bo končal s predstavitvijo novejše sodne prakse delovnih sodišč glede uveljavitve novega ZDR v praksi.

Ena najaktualnejših delovnopravnih tem, na slovenski in mednarodni ravni, je sprememba delodajalca in transfer podjetja, s katero se bo začel drugi dan konference. Pojavlja se namreč vtis, da značilnosti tega instituta v praksi odstopajo od začrtanih smeri v direktivah in sodni praksi EU – razprava bo osvetlila vprašanje, ali je res tako. Po uveljavitvi novega uslužbenskega prava v praksi se pa že pojavljajo vprašanja, ali in koliko so posebnosti v razmerju do zasebnega sektorja primerne, o čemur se bomo posvetili zaključni sekciji letošnjih Dnevov.

Vabljeni in nasvidenje v Portorožu.

 

Za organizacijski odbor:
mag. Katarina Kresal Šoltes

 

Program

Četrtek, 2. junija

8.30–9.30 Registracija in sprejem udeležencev

9.30–10.00 Otvoritev konference
Pozdravni nagovori organizatorjev:

 • Prof. dr. Mitja Novak, predsednik izvršilnega odbora, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • Prof. dr. Polonca Končar, predsednica programskega odbora, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani – Center za delovno pravo
 • Prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, članica programskega odbora, predsednica Društva za delovno pravo in socialno varnost
Vloga in aktivnosti MDDSZ na področju razvoja delovnih razmerij in socialne varnosti na ravni RS in EU v prihodnje
Uvodni nagovor gosta:
 • Mag. Janez Drobnič, minister za delo, družino in socialne zadeve

10.00–13.30 Sekcija I
KOLEKTIVNA DELOVNA RAZMERJA
Vodja: prof. dr. Polonca Končar

 • Vloga države v razmerjih socialnega partnerstva Prof. dr. Zvone Vodovnik, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za management Univerze na Primorskem
 • O nekaterih nerešenih vprašanjih slovenskega sistema kolektivnih pogodb Prof. dr. Polonca Končar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Aktualna vprašanja pravne ureditve stavke v Sloveniji Mag. Marijan Debelak, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
 • Tripartitno posvetovanje: Konvencija MOD, št. 144 Mag. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Razprava s temo:
Dosedanja in prihodnja vloga socialnih partnerjev v Sloveniji
Vabljeni diskutanti: mag. Jožko Čuk, predsednik GZS, mag. Samo Hribar Milič, generalni sekretar ZDS, Dušan Semolič, predsednik ZSSS, Meta Štoka Debevec, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Poudarki za razpravo: reprezentativnost in prostovoljnost sindikatov in organizacij delodajalcev, novi zakon o kolektivnih pogodbah in kolektivna pogajanja na različnih ravneh

13.30–15.00 Odmor

15.00–16.30 Sekcija II
SOCIALNA VARNOST V OBDOBJU GLOBALIZACIJE
Vodja: prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne

 • Razmerje med odgovornostjo države in posameznika za socialno varnost Prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Razmerje med javnim in zasebnim v slovenskem sistemu pokojninskega zavarovanja Miran Kalčič, namestnik generalnega direktorja ZPIZ
 • Socialna varnost kot stroški dela v obdobju globalizacije Prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Sekcija je osredotočena na vprašanja razvoja sistemov socialne varnosti z vidika iskanja ravnotežja med ohranitvijo dosežkov socialne države na eni strani in interesov po bolj konkurenčnem, produktivnem gospodarskem razvoju, ki bi bil manj obremenjen z dajatvami za socialno varnost, na drugi strani. Razprava z udeleženci ter podrobnejša obravnava posameznih vidikov plenarne sekcije – uravnotežena razdelitev stroškov zdravstvenega varstva med različne nosilce se bo nadaljevala na okrogli mizi ob 16.45.

16.45–18.15 Okrogla miza
RAZDELITEV STROŠKOV ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA DRŽAVO, OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, DELODAJALCA IN POSAMEZNIKA
Moderator: Miran Kalčič, namestnik generalnega direktorja ZPIZ
Sodelujoči:

 • Prepletanje javnih in zasebnih elementov pri zagotavljanju zdravstvenega varstva ter odgovornost države
  Doc. dr. Grega Strban, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Pravice do zdravstvenih storitev – prepletanje načel solidarnosti in samoodgovornosti
  Boris Kramberger, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Nadomeščanje izpadlega dohodka v primeru bolezni – dolžnost delodajalca in ZZZS
  Mag. Irena Žagar, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
 • Odgovornost posameznika za zdravstveni položaj in možnost zasebnega zavarovanja
  Irena Ilešič Čujovič, Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, d. v .z.

17.30–19.00 Sekcija III
SODNA PRAKSA IN ZDR
Vodja: prof. dr. Mitja Novak

 • ZDR v praksi Vrhovnega sodišča RS Prof. dr. Janez Novak, Vrhovno sodišče RS
 • Pregled in analiza sodnih poravnav pred delovnimi sodišči v Sloveniji Doc. dr. Aleksej Cvetko, Vrhovno sodišče RS
 • Analiza razveljavljenih sodb in sklepov na Višjem delovnem in socialnem sodišču Marta Klampfer, predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
 • Posebnosti postopka v sporu o obstoju in prenehanju delovnega razmerja Ivan Robnik, Vrhovno sodišče RS

Tema strokovnega omizja bo prikaz novejše sodne prakse delovnih sodišč. V razpravi bodo sodelujoči iskali odgovore tudi na vprašanja, kot so vloga in pomen slovenske sodne prakse pri utrjevanju delovnopravnih standardov in implementaciji spoznanj domače ter tuje teorije in primerjalnopravne sodne prakse, stanje poenotenja sodne prakse, pomen sodne poravnave z vidika učinkovitega varstva pravic, in druga aktualna vprašanja.

20.30 Družabni večer
Sprejem udeležencev s skupno večerjo in družabnim programom

Petek, 3. junija

9.30–11.30 Okrogla miza –
IZVAJANJE INSTITUTA SPREMEMBE DELODAJALCA V PRAKSI
Moderator: prof. dr. Polonca Končar
Sodelujoči:

 • Bistveni elementi instituta spremembe delodajalca v luči novejše prakse ES
  Mag. Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
 • Problematika oblikovanja tožbenega zahtevka v primerih spora po 73. in 74. členu ZDR
  Miran Blaha, Vrhovno sodišče RS
 • Analiza problematike z vidika sindikatov
  Gregor Miklič, sekretar ZSSS
 • Analiza dosedanje prakse Inšpektorata za delo RS
  Borut Brezovar, glavni inšpektor Inšpektorata za delo

Izhodišče za razpravo bo prikaz obsega, značilnosti in problematike izvajanja instituta spremembe delodajalca v slovenski praksi, kot so jih ugotovili inšpekcija dela in delovno sodstvo ter sindikati. Prikazana bo tudi najnovejša sodna praksa evropskega sodišča. Razprava bo osredotočena na konfrontacijo nasprotujočih si interesov med svobodno gospodarsko pobudo in varstvom konkurence na eni strani ter varstvom zaposlitve in pravic delavcev na drugi strani ter iskanja optimalnega kompromisa med njimi. Pričakujemo, da nas boste opozorili na probleme in vprašanja iz prakse, zato vas vabimo, da nam vnaprej pisno posredujete vaše poglede, razmišljanja in izkušnje na elektronski naslov: inst.delo@pf.uni-lj.si

11.30–12.00 Odmor (s prigrizkom)

12.00–14.30 Sekcija IV
ENAKOSTI IN RAZLIKE UREJANJA USLUŽBENSKIH IN DELOVNIH RAZMERIJ
Vodja: doc. dr. Etelka Korpič Horvat

 • Približevanje ureditve položaja javnega uslužbenca položaju delavca v zasebnem sektorju
  Doc. dr. Erik Kerševan, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Sklenitev delovnega razmerja, izbirni postopek po ZDR in ZJU
  Štefka Korade - Purg, Ministrstvo za javno upravo
 • Pritožba kot pravno sredstvo zoper odločitev o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev
  Mag. Darko Krašovec, vodja sektorja za delovnopravna razmerja na Generalni policijski upravi na MNZ
 • Enakosti in razlike pravne ureditve izobraževanja v zasebnem in javnem sektorju
  Doc. dr. Etelka Korpič Horvat, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
 • Sprememba delovnega mesta in kraja zaposlitve po ZDR in ZJU
  Mag. Nataša Belopavlovič

Razprava

14.30–15.00 Sklepne ugotovitve na podlagi dela sekcij in strokovnih omizij

Vaša Vprašanja

Na konferenci želimo dati večji povdarek razpravi, zato vas vabimo da nam vprašanja pošljete v naprej in si tako zagotovite odgovor nanj. Vprašanja pošljite na inst.delo@pf.uni-lj.si

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123