Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

V. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Portorož, 1.-2.junij 2006

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Društvo za delovno pravno in socialno varnost in
Planet GV

v sodelovanju z

Inštitutom za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani –
Centrom za delovno pravo in
Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru

vabijo na kongres:

V. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

1. in 2. junij 2006, Hoteli Bernardin, d. d., Kongresni center GH Bernardin, Portorož

 

Organizacijski odbor

Člani izvršilnega odbora: prof. dr. Mitja Novak, mag. Katarina Kresal Šoltes, Miran Kalčič in dr. Daniela Brečko; člani programskega odbora: prof. dr. Polonca Končar, prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, doc. dr. Barbara Kresal, doc. dr. Grega Strban, doc. dr. Etelka Korpič Horvat, Marta Klampfer, mag. Nataša Belopavlovič

Medijski pokrovitelji

PP Pravna praksa
HRM magazin
DD revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti

Spoštovane kolegice in kolegi,

vljudno vabljeni na dogodek, ki po vsebini in razpravah presega zgolj informiranje z aktualnimi novostmi, temveč si prizadeva s sklepi in zaključki kongresa sooblikovati in razvijati zakonodajo na področju delovnega in socialnega prava. In kaj želimo posebej poudariti iz letošnjega programa? Nov koncept in aktualnost tem!

Izbrane teme so povezane z napovedano reformo in spremembami delovne zakonodaje ter konkretnimi problemi iz prakse. Na plenarnem delu bodo teme obravnavane z vidika sedanje in bodoče ureditve, sodne prakse ter ustavne, mednarodne in primerjalnopravne ureditve. Na ožjih sekcijah in omizjih bodo izpostavljeni konkretni problemi, na katere opozarjajo strokovnjaki iz prakse in bo poudarek na razpravi in izmenjavi izkušenj med udeleženci.Vrhunec razprave o temah prvega dne ter vaše aktivno sodelovanje pričakujemo na četrtkovi JAVNI TRIBUNI o predlaganih reformah. Ob strokovnem delu bo potekal tudi vzporedni program, namenjen druženju in sprostitvi, zaokrožen na skupni večerji s plesom.

Program

1. dan : četrtek, 1. junija

8.30 – 9.30: registracija in sprejem udeležencev

9.3 – 10.00 : OTVORITEV KONGRESA - pozdravni nagovor organizatorja

10.00 – 11.30: PLENARNI DEL:
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI MED VARNOSTJO IN FLEKSIBILNOSTJO ZAPOSLITVE
vodja: prof. dr. Polonca Končar, profesorica na Pravni fakulteti v Ljubljani

sodelujejo:
doc. dr. Barbara Kresal, docentka na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani in svetovalka Ustavnega sodišča RS
Odpoved pogodbe o zaposlitvi med varnostjo in fleksibilnostjo zaposlitve

prof. dr. Janez Novak, vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču RS:
Odpoved pogodbe o zaposlitvi v slovenski sodni praksi

mag. Vera Aljančič Falež, članica uprave Mercator d.d.,:
Odpoved večjemu številu delavcev – pogled iz prakse

Marko Štrovs, univ.dipl.prav., generalni direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:
Razvoj pravne ureditve delovnih razmerij v okviru ekonomskih in socialnih reform

11.30 – 12.00: Odmor

12.00 – 13.30: I. SEKCIJA:
POSEBNA UREDITEV ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI V DRŽAVNI UPRAVI IN LOKALNIH SKUPNOSTIH

moderator: doc. dr. Etelka Korpič Horvat, docentka na Pravni fakulteti v Mariboru
(posebnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti)

sodelujejo:
doc. dr. Erik Kerševan, docent na Pravni fakulteti v Ljubljani
Posebnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

mag. Luka Tičar, asistent na Pravni fakulteti v Ljubljani
Dodatna razloga odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Štefka Korade-Purg, univ.dipl.soc., Ministrstvo za javno upravo
Razlogi za razveljavitev pogodbe o zaposlitvi in drugih aktov, ki urejajo pravice in obveznosti javnih uslužbencev

Miran Blaha, univ.dipl.prav., vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču RS
Pravno varstvo in sodna praksa

12.00 – 13.30: II. SEKCIJA:
VARSTVO PRED ODPOVEDJO POSEBNIH KATEGORIJ DELAVCEV

moderator: mag. Katarina Kresal Šoltes, samostojna raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri PF v Ljubljani
(aktualna vprašanja pravne ureditve)

sodelujejo:Marta Klampfer, univ.dipl.prav., višja sodnica svetnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča
Posebno varstvo v slovenski sodni praksi

mag. Vera Aljančič Falež, članica uprave Mercator d.d.
Pogled iz prakse

Irena Bečan, univ.dipl.prav., Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Stališča in pogledi z vidika resornega ministrstva

mag. Borut Brezovar, glavni inšpektor RS za delo
Ugotovitve inšpekcije dela

13.30 – 15.00: Odmor

15.00 – 16.30: PLENARNI DEL:
AVTONOMIJA KOLEKTIVNEGA POGAJANJA

vodja: prof. dr. Mitja Novak, profesor na Pravni fakulteti v Mariboru in direktor Inštituta za delo pri PF v Ljubljani

prof. dr. Polonca Končar, profesorica na Pravni fakulteti v Ljubljani:
O svobodi in avtonomiji kolektivnega pogajanja

mag. Katarina Kresal Šoltes, samostojna raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri PF v Ljubljani:
Aktualna vprašanja avtonomije kolektivnega pogajanja v slovenski pravni ureditvi in praksi

mag. Marijan Debelak, vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču RS:
Kolektivne pogodbe v slovenski sodni praksi

prof. dr. Zvone Vodovnik, profesor na Fakulteti za upravo v Ljubljani in Fakultete za management UP:
Vloga menedžerjev pri kolektivnem sporazumevanju

16.30 – 17.00: Odmor

17.00 – 19.00: JAVNA TRIBUNA
SOCIALNA DRŽAVA IN REFORME

vodja: prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, Pravna fakulteta v Ljubljani

vabljeni uvodničarji:
prof. dr. Jože Mencinger, profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani,
prof. dr. Polonca Končar, profesorica na Pravni fakulteti v Ljubljani,
mag. Dušan Semolič, predsednik ZSSS
Lidija Apohal Vučković, univ.dipl.prav., Urad RS za makroekonomske analize in razvoj in Služba vlade RS za razvoj

20.00 DRUŽABNI VEČER
sprejem udeležencev s skupno večerjo in družabnim programom

2. dan : petek, 2. junija

9.00 – 10.30: PLENARNI DEL:

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123