Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

Seminar: Novela ZDR in druge novosti v letu 2007 na področju delovnih razmerij

Ljubljana, 1. februar 2007

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

vabi na

s e m i n a r

NOVELA ZDR IN DRUGE NOVOSTI V LETU 2007
na področju delovnih razmerij

Pravna fakulteta v Ljubljani, 1. februar 2007

Uvod

Katere spremembe bo uveljavila novela ZDR in katere so ostale zakonske novosti v letu 2007, ki pomembneje vplivajo na urejanje delovnih razmerij v praksi?

Kateri že začeti procesi doma in na ravni EU bodo usmerjali zaposlitveno politiko in kadrovsko manageriranje ter določali stroške dela in raven pravic delavcev v letu 2007, ki ga je EU razglasila za Evropsko leto enakih možnosti?

Da bi zagotovili odgovore iz prve roke, verodostojne in izčrpne informacije ter strokovno neodvisne ter interesno uravnotežene poglede, smo na posvet povabili strokovnjake iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, strokovnjake iz vrst socialnih partnerjev in sodelavce Inštituta za delo ljubljanske pravne fakultete.

Spoštovane kolegice in kolegi, kolektivni člani in člani POOLa IDPF, vabljeni na predavanja, razpravo in okroglo mizo, z možnostjo sodelovanja tudi samo na posameznem delu posveta glede na vašo izbrano temo. Vabljeni!

Teme posveta

ZELENA KNJIGA Evropske Komisije začenja štirimesečno odprto javno razpravo na ravni EU o možnostih za posodobitev delovnega prava. Vprašanja za razpravo se nanašajo na: prehode med zaposlitvami, pravno negotovost, trismerna razmerja, organizacijo delovnega časa, mobilnost delavcev in vprašanja v zvezi z izvajanjem in neprijavljenim delom. Na posvetu bodo predstavljena posamezna vprašanja in možnosti za sodelovanje v razpravi.

NOVELA ZDR, ki jo vlada načrtuje v okviru slovenske reforme trga dela, časovno sovpada z aktivnostmi na ravni EU, zato je vsebinski in časovni vidik novega kroga pogajanj s socialnimi partnerji o teh vprašanjih zopet aktualen.

KOLEKTIVNE POGODBE doživljajo v kontekstu prenove delodajalskih asociacij, med njimi tudi GZS, pomembne spremembe, ki se odražajo med drugim tudi v konkretnih vprašanjih o veljavnosti in uporabi kolektivnih pogodb v praksi. O tem bo tekla okrogla miza na dopoldanskem delu posveta.

NOVA DAVČNA UREDITEV DOHODKOV IZ ZAPOSLITVE bo pregledno predstavljena z vidika novega zakonskega in podzakonskega okvira. Prikazane bodo primerjave in praktični primeri izplačil na podlagi različnih pogodb, ki se sklepajo z delodajalci (pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o izobraževanju, avtorske pogodbe, delovršne pogodbe).

Program

14.15 - 14.30: razprava

I. DEL: 9.00 – 12.15 NOVELA ZDR, ZELENA KNJIGA, KOLEKTIVNE POGODBE

9.00 – 9.15: registracija

9.15 – 10.15: predavanje:
Irena Bečan, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

10.15 – 10.30: odmor

10.30 – 11.30: okrogla miza: Veljavnost in uporaba kolektivnih pogodb z vidika praktičnih primerov iz prakse mag. Katarina Kresal Šoltes, IDPF (moderatorka) vabljeni gostje:

  • Metka Penko Natlačen, GZS
  • Gregor Miklič, ZSSS
  • Boštjan Kavšek, odvetnik Šelih in partnerji
  • predstavnica MDDSZ

11.30 – 12.15: razprava, odmor za kosilo

II. DEL: 12.15 – 15.00 DAVČNO-FINANČNI VIDIK DOHODKOV IZ ZAPOSLITVE

12.00 – 12.15: registracija

12.15 – 13.30: predavanje:
Nova davčna ureditev plače, bonitet, stroškov, avtorskih honorarjev in drugih dohodkov iz zaposlitve
Nova davčna Uredba o stroških v zvezi z delom
Petra Mlakar,
davčna svetovalka Teseus d.o.o., predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije

13.30 – 13.45: odmor

13.45 – 15.00: delavnica
Praktični prikaz obdavčitve izplačil po različnih pogodbah, ki se sklepajo z delodajalci
Petra Mlakar
, Teseus, s.o.o., DDSS

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123