Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

VI. dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Portorož, 21. - 22. maj 2007

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
Društvo za delovno pravno in socialno varnost in
Planet GV d.o.o

v sodelovanju z:

Inštitutom za primerjalno pravo pri PF v Ljubljani - Centrom za delovno pravo in
Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost PF v Mariboru

vabijo na konferenco

VI. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

na temo:

PREPOVED DISKRIMINACIJE IN VARSTVO ZASEBNOSTI Z VIDIKA ČLOVEKOVIH PRAVIC IN KONKURENČNOSTI DELODAJALCA

Kongresni center St. Bernardin, Portorož, 21. - 22. maj 2007

Organizacijski odbor

 • člani programskega odbora: prof. dr. Polonca Končar, prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, doc. dr. Barbara Kresal, doc. dr. Grega Strban, doc. dr. Etelka Korpič Horvat, Marta Klampfer, prof. dr. Željko Potočnjak, as. dr. Ivana Grgurev
 • člani izvršilnega odbora: prof. dr. Mitja Novak, mag. Katarina Kresal Šoltes, Miran Kalčič in dr. Daniela Brečko

Medijski pokrovitelji:

 • PP Pravna praksa
 • HRM revija
 • DD revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti

PROGRAM

1. dan : PONEDELJEK, 21. maj:

9.00 – 9.30: registracija in sprejem udeležencev

9.30 – 10.00 : OTVORITEV KONGRESA - pozdravni nagovori organizatorja in vabljenih gostov:

 • mag. Katarina Kresal Šoltes, organizacijski odbor
 • dr. Zdenka Čebašek – Travnik, varuhinja človekovih pravic
 • Marjeta Cotman, ministrica za delo, družino in socialne zadeve
 • prof. dr. Jacques Brouillet, predsednik Institut Européen des Jurites en Droit Social

10.00 – 13.30: PLENARNI DEL: PREPOVED DISKRIMINACIJE NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI - aktualni primeri iz mednarodne in domače pravne ureditve in sodne prakse – vodja: prof. dr. Polonca Končar

 • prof. dr. Polonca Končar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani: Mednarodna ureditev s poudarkom na Evropski socialni listini
 • doc. dr. Barbara Kresal, Fakulteta za socialno delo in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani: Prepoved diskriminacije na področju dela v luči prakse Sodišča ES

11.00 – 11.30: ODMOR

 • doc. dr. Grega Strban, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani: Nekateri primeri neutemeljenega razlikovanja (diskriminacije) v pravu socialne varnosti ES in pri nas
 • mag. Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru: Prepoved diskriminacije z vidika vprašanja opredelitve delovnega razmerja
 • prof. dr. Zvone Vodovnik, Fakulteta za management Univerze na Primorskem in Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani: Pravno urejanje kolektivnih delovnih razmerij v javnem in zasebnem sektorju ter vprašanje enakopravnosti zaposlenih

13.00 – 14.30: ODMOR ZA KOSILO

14.30 – 16.30 : DELOVNOPRAVNE DELAVNICE: POSEBNO VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV IN PREPOVED DISKRIMINACIJE V DELOVNEM RAZMERJU (z vidika novele ZDR in praktičnih primerov iz prakse)

- I.delavnica: SPOL, STARŠEVSTVO
vodja: mag. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani; moderatorji:

- II.delavnica: INVALIDNOST
vodja: Miran Kalčič, ZVD Zavod za varstvo pri delu, d.d.; moderatorji:

- III.delavnica: STAROST
vodja: doc. dr. Etelka Korpič Horvat, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru; moderatorji: mag. Nataša Belopavlovič, prof. dr. Mitja Novak, Marijan Papež

16.30 – 17.00: ODMOR

17.00 – 18.30: JAVNA TRIBUNA: Kje so vzroki za diskriminacijo na trgu delu (ekonomski, politični, kulturni, družbeni)?

Vabljeni gostje: prof. dr. Jože Mencinger (Pravna fakulteta v Ljubljani), mag. Cveto Uršič (MDDSZ), mag. Tanja Salecl (direktorica Urada za enake možnosti RS), mag. Samo Hribar Milič (predsednik GZS), Branimir Štrukelj (predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja), Hilda Tovšak (glavna direktorica Vegrad, d.d.).

Omizje vodi: Vida Petrovčič, novinarka

20.00 DRUŽABNI VEČER:

 • sprejem udeležencev s skupno večerjo
 • koncert:
  Nuška Drašček, vokal & Blaž Jurjevič, klavir (program: od jazza do gospela)
  Nuška Drašček je ena vodilnih in najbolj cenjenih slovenskih vokalistk, znana tudi kot solistka skupine Perpetuum Jazzile, Blaž Jurjevič je eden vodilnih pianistov na področju jazza v Sloveniji, dolgoletni pianist Big Banda RTV Slovenije in cenjen klavirski partner številnih priznanih vokalistov.

2. dan : TOREK, 22. MAJ

9.15 – 9. 45: KNJIŽNI KLUB:
Predstavitev knjižnih novosti in razdelitev promocijskih izvodov - uvodničar: prof. dr. Mitja Novak

10.00 – 12.00: PLENUM: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV S PODROČJA ZDRAVSTVA IN PRISTOJNOSTI DELODAJALCA - vodja: doc. dr. Grega Strban

Uvodničarja:

 • Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav., Informacijska pooblaščenka RS: Splošna ureditev varstva osebnih podatkov in dolžnosti delodajalca ter pristojnosti informacijske pooblaščenke
 • mag. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani: Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti v delovni zakonodaji

Sledi razprava na temo:
Osebni podatki o zdravstvenem stanju zaposlenega oz. kandidata (kot občutljivi osebni podatki – sensitive date) med sistemom varstva temeljnih človekovih pravic na eni strani ter pristojnostmi delodajalca in njegove službe medicine dela do zbiranja in uporabe teh podatkov v predsodnih in sodnih postopkih ugotavljanja delavčeve zdravstvene (ne)zmožnosti za delo

Vabljeni diskutanti:

 • mag. Irena Žagar, okrožna sodnica svetnica in vodja socialnega sodišča na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani (Položaj in pristojnosti delodajalca kot stranke v postopku ugotavljanja delavčeve nezmožnosti za delo)
 • Tatjana Petriček, univ.dipl.prav., Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Pravno razmerje med pooblaščenim zdravnikom medicine dela in delodajalcem ter aktualna vprašanja izvajanja v praksi)
 • mag. Vera Aljančič Falež, članica uprave Poslovnega sistema Mercator (Katere podatke o zdravstvenem stanju zbira delodajalec in kako ravna z njimi; ali je delodajalcu omogočeno učinkovito varstvo pravic v postopkih ugotavljanja zdravstvene (ne)zmožnosti za delo – pogled delodajalca)
 • Rosana Lemut-Strle, direktorica področja obveznega zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS (Izvajanje nadzora bolniške odsotnosti)

12.00 – 12.30: ODMOR S PRIGRIZKOM

12.30 – 14.30: PLENARNI DEL: DELOVNOPRAVNI INSTITUTI V LUČI SODNE PRAKSE; vodja: Marta Klampfer

 • mag. Ivan Robnik, vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS: Pogoji za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Marta Klampfer, univ.dipl.prav.,višja sodnica svetnica, predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani: Odpoved s ponudbo nove pogodbe po 90. členu ZDR
 • Biserka Kogej Dmitrovič, univ.dipl.prav., višja sodnica svetnica, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani: Odškodnina pri sodni razvezi po 118. členu ZDR
 • doc. dr. Aleksej Cvetko, vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS: Položaj »vodilnih delavcev« po prenehanju mandata

14.30 – 15.00: ZAKLJUČEK KONGRESA

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123