Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

VII. dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Portorož, 26.- 27. maj 2008

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Društvo za delovno pravno in socialno varnost
Planet GV d.o.o.

v sodelovanju z:

Inštitutom za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani - Centrom za delovno pravo
in Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru

vabijo na znanstveno konferenco

VII. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

na temo:

AKTUALNA VPRAŠANJA RAZVOJA IN MOŽNE ŠIRITVE DELOVNEGA IN SOCIALNOPRAVNEGA VARSTVA

26.-27. maj 2008, Kongresni center St. Bernardin, Portorož

  

Sodelujejo:

Vabljena gostja:
 • Marjeta Cotman, ministrica za delo, družino in socialne zadeve

Organizacijski odbor:

- člani izvršilnega odbora:
 • prof. dr. Mitja Novak (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost),
 • mag. Katarina Kresal Šoltes (namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
 • dr. Daniela Brečko (direktorica Planet GV d.o.o.),
 • Miran Kalčič, univ.dipl.prav. (direktor ZVD Zavoda za varstvo pri delu, d.d.)

- člani programskega odbora:
 • prof. dr. Polonca Končar (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednica Evropskega odbora za socialne pravice pri Svetu Evrope),
 • prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani),
 • doc. dr. Barbara Kresal (docentka na Ekonomski fakulteti in na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani),
 • doc. dr. Grega Strban (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
 • doc. dr. Etelka Korpič Horvat (docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru),
 • mag. Marta Klampfer (sodnica Ustavnega sodišča),
 • prof. dr. Željko Potočnjak (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu in predsednik Ustavnega sodišča R Hrvatske),
 • dr. Ivana Grgurev (Pravna fakulteta Univerze v Zagrebu)

Vabljeni predavatelji:
 • prof. dr. Marko Ilešič (sodnik Sodišča Evropskih Skupnosti),
 • prof. dr. Verica Trstenjak (generalna pravobranilka Sodišča Evropskih Skupnosti),
 • Miro Prek, univ.dipl.prav. (sodnik Sodišča prve stopnje, Sodišče Evropskih Skupnosti),
 • prof. dr. Jože Mencinger (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
 • mag. Luka Tičar (asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
 • doc. dr. Darja Senčur Peček (docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru),
 • Irena Bečan, univ.dipl.prav., (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve),
 • Lilijana Tratnik, univ.dipl. prav. (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve),
 • mag. Borut Brezovar (glavni inšpektor RS za delo), mag. Nataša Belopavlovič (direktorica Praktike, Zavoda za preučevanje delovnih razmerij),
 • Marijan Papež, univ.dipl.prav. (generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije),
 • Rosana Lemut-Strle, univ.dipl.prav. (direktorica področja obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije),
 • Janez Urbas, univ.dipl.prav.,
 • mag. Marijan Debelak (vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS),
 • mag. Valentina Franca (Fakulteta za management Univerze na Primorskem)

PROGRAM

1. dan : PONEDELJEK, 26. maj

8.-30 - 9.15 sprejem udeležencev

9.15 SLAVNOSTNA OTVORITEV
uvodni nagovor: Marjeta Cotman, ministrica za delo, družino in socialne zadeve

9.30 - 11.30 PLENARNI DEL: POMEN EVROPSKEGA PRAVA ZA RAZVOJ NACIONALNEGA DELOVNEGA PRAVA: vodi dr. Polonca Končar

 • dr. Marko Ilešič: Izbrani primeri novejše sodne prakse Sodišča evropskih skupnosti z vidika razvoja nacionalnega delovnega prava
 • dr. Verica Trstenjak: Novejša sodna praksa Sodišča evropskih skupnosti na področju delovnega prava s posebnim poudarkom na vlogi generalnega pravobranilca
 • Miro Prek: Značilnosti in pomen reševanja uslužbenskih sporov pred Sodiščem evropskih skupnosti

11.30 - 13.00 Odmor za kosilo

13.00 - 15.00 PLENARNI DEL: ŠIRITEV SOCIALNOPRAVNEGA VARSTVA NA OSEBE ZUNAJ DELOVNEGA RAZMERJA: vodi dr. Grega Strban

 • dr. Grega Strban : Socialna varnost oseb zunaj delovnega razmerja
 • Rosana Lemut Strle: Zdravstvena varnost samozaposlenih
 • Marijan Papež: Socialna varnost samozaposlenih za primer starosti in invalidnosti
 • Janez Urbas: Socialna varnost samozaposlenih v primeru brezposelnosti

15.00 - 15.15 Odmor

15.15 - 17.15 OPREDELITEV IN MOŽNA ŠIRITEV KROGA OSEB DELOVNOPRAVNEGA VARSTVA: vodi dr. Darja Senčur Peček

 • mag. Luka Tičar: Temeljna vprašanja kroga oseb delovnopravnega varstva
 • mag. Marijan Debelak: Opredelitev elementov delovnega razmerja v novejši slovenski sodni praksi
 • dr. Darja Senčur Peček in dr. Ivana Grgurev: Aktualna vprašanja obsega delovnopravnega varstva managerjev in vodilnih delavcev v slovenski in hrvaški pravni ureditvi

17.15- 17.30 Odmor

17.30 - 19.30 JAVNA TRIBUNA - Delovnopravno varstvo tudi za izvajalce študentskega, svobodnega novinarskega in drugega poklicnega odvisnega pogodbenega dela?

 • dr. Polonca Končar (delovnopravni vidik), dr. Jože Mencinger (ekonomski vidik), mag. Borut Brezovar (ugotovitve in praksa inšpekcije dela), predstavnik ŠOU v Ljubljani, predstavnik svobodnih novinarjev, predstavnik RTVS, predstavnik ministrstva. Tribuno vodi Vida Petrovčič

20.00 Družabni del s skupno večerjo
Trenutek za umetnost v zasedbi skupine Morana, edine slovenske zasedbe, ki se je posvetila tradicionalni glasbeno-plesni umetnosti "flamingo", pod strokovnim vodstvom Ane Pandur.

2. dan: TOREK, 27. maj

8.30 - 15.00 PLENARNI DEL: UČINKI NOVELE ZDR-A IN DRUGIH ZAKONSKIH NOVOSTI NA RAZVOJ KOLEKTIVNIH IN INDIVIDUALNIH DELOVNIH RAZMERIJ V PRAKSI

8.30-10.00 Kolektivna delovna razmerja; moderira: mag. Katarina Kresal Šoltes

 • mag. Valentina Franca: Vloga managementa pri uresničevanju delavskega soupravljanja v gospodarskih družbah
 • Lilijana Tratnik: Pregled zakonskih novosti in stališč ministrstva na področju delavskega soupravljanja in kolektivnih pogodb
 • mag. Katarina Kresal Šoltes: Izbrana pravna vprašanja veljavnosti kolektivnih pogodb in pomen prehodne ureditve ZKolP
 • razprava

10.00- 10.15 Odmor

10.15-12.30 Individualna delovna razmerja; moderira: mag. Marta Klampfer

 • mag. Marta Klampfer: Pomen ustavnopravne presoje za razvoj instituta prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • dr. Barbara Kresal: Zaposlovanje za določen čas v luči domače sodne prakse in primerjalnopravne ureditve
 • dr. Etelka Korpič Horvat: Plače v zasebnem sektorju
 • Irena Bečan: Spremljanje učinkov in novejša stališča ministrstva v zvezi z uporabo novele ZDR-A v praksi
 • razprava

12.30-13.30 Odmor s prigrizkom - v času odmora bo potekal na terasi GH Emona KNJIŽNI KLUB s predstavitvijo publicističnih novitet. Razgovor z avtorji in udeleženci bo vodil dr. Mitja Novak.

13.30-15.00 Varstvo starejših in invalidov; moderira: Miran Kalčič (dvorana Emerald):

 • mag. Nataša Belopavlovič: Pravna ureditev položaja delovno aktivnih oseb po izpolnitvi pogojev za upokojitev
 • Miran Kalčič: Vpliv ZZRZI in ZDR-A na zaposlovanje in odpuščaje invalidov
 • razprava

15.00-16.00 Skupne ugotovitve in zaključek kongresa

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123