Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

VIII. dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Portorož, 28. - 29. maj 2009

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
Društvo za delovno pravo in socialno varnost in
Planet GV d.o.o.

v sodelovanju z:

Inštitutom za primerjalno pravo pri PF v Ljubljani
Centrom za delovno pravo in
Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost PF v Mariboru

vabijo na kongres:

VIII. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI
Izzivi slovenskega delovnega in socialnega prava
v aktualnih gospodarskih razmerah

Portorož, Kongresni center GH Bernardin, 28. - 29. maj 2009

 

Organizacijski odbor

Člani izvršilnega odbora:

 • prof. dr. Mitja Novak (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost)
 • mag. Katarina Kresal Šoltes (namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • dr. Daniela Brečko (direktorica Planet GV d.o.o.)
 • Miran Kalčič, univ.dipl.prav. (direktor ZVD Zavoda za varstvo pri delu, d.d.)

Člani programskega odbora:

  prof. dr. Polonca Končar (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednica Evropskega odbora za socialne pravice pri Svetu Evrope) prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani) doc. dr. Barbara Kresal (docentka na Ekonomski fakulteti in na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani) doc. dr. Grega Strban (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, podpredsednik EISS) doc. dr. Etelka Korpič Horvat (docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru) mag. Marta Klampfer (sodnica Ustavnega sodišča) mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij)

Vabljeni gostje in predavatelji

 • Peter Pogačar, univ.dipl.prav. (generalni direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve)
 • prim. Janez Remškar (generalni direktor Direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje)
 • prof. dr. Dušan Keber (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • mag. Ivan Robnik (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS)
 • doc. dr. Aleksej Cvetko (vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS)
 • Miran Blaha (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS)
 • Biserka Kogej Dmitrovič, univ.dipl.prav. (višja sodnica svetnica, predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča)
 • doc. dr. Darja Senčur Peček (docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru)
 • mag. Luka Tičar (asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • dr. Valentina Franca (Fakulteta za management Univerze na Primorskem)
 • Irena Bečan, univ.dipl.prav. (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)
 • mag. Vera Aljančič Falež, univ.dipl.prav. (članica uprave Mercator d.d.)
 • Jure Srhoij, univ.dipl.prav. (Antropos d.o.o.)
 • Bojan Popovič, doktor medicine in univ.dipl.prav. (Dermadent d.o.o., FIDES)
 • mag. Jure Snoj univ.dipl.ekon. (pomočnik generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje)
 • mag. Rosana Lemut-Strle (direktorica obveznega zdravstvenega zavarovanja, ZZZS)
 • Eva Godina, univ.dipl.prav. (vodja oddelka za mednarodno zdravstveno zavarovanje, ZZZS)
 • dr. Branko Lobnikar (Ministrstvo za javno upravo)
 • Nataša Musar Mišeljič (Računsko sodišče RS).

Program

1. dan ČETRTEK, 28. maj

8.30 – 9.00 SPREJEM UDELEŽENCEV

9.00 – 9.30 SLAVNOSTNA OTVORITEV
UVODNI NAGOVOR

 • dr. Mitja Novak, predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost: Delovno pravo v kriznem obdobju
 • Peter Pogačar, generalni direktor na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve: Vloga ministrstva glede omilitve posledic gospodarske krize na področju delovnih razmerij

9.30 – 13.00 PLENARNI DEL
DOSTOJEN IN UČINKOVIT DELOVNI ČAS (odmor: 10.45 - 11.00)
vodi dr. Polonca Končar

 • dr. Končar: O razvoju urejanja delovnega časa in nekaterih dilemah glede njegove opredelitve
 • dr. Darja Senčur Peček: Organizacija delovnega časa glede na zahteve po večji fleksibilnosti
 • Irena Bečan: Razporejanje delovnega časa in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 • mag. Katarina Kresal Šoltes: Izraba letnega dopusta
Koreferata:
 • Bojan Popovič: Delovni čas v zdravstvu z vidika zdravnikov
 • Jure Srhoij: Delno subvencioniranje skrajševanja delovnega časa v praksi

RAZPRAVA

13.00 – 15.00 ODMOR ZA KOSILO

15.00 – 18.30 PLENARNI DEL
PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ IN VARSTVO DELAVCEV (odmor: 16.15 -16.30)
vodi dr. Barbara Kresal

 • dr. Barbara Kresal: Primerjalnopravna ureditev odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
 • mag. Luka Tičar: Aktualna vprašanja insolvenčnih postopkov in pravice delavcev
 • dr. Valentina Franca: Vloga delavskih predstavnikov v procesih prestrukturiranja podjetij
 • mag. Ivan Robnik: Sodna praksa Vrhovnega sodišča RS v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
Koreferata:
 • mag. Vera Aljančič Falež: Prestrukturiranje z vidika delodajalca
 • mag. Jure Snoj: Ukrepi APZ za omilitev posledic prestrukturiranja podjetij

20.30 – družabni del s skupno večerjo
Skupna večerja
Trenutek za umetnost

2. dan PETEK, 29. maj

9.00 – 10.45 OMIZJE
AKTUALNA VPRAŠANJA IN NOVOSTI V ZDRAVSTVU
vodi dr. Grega Strban

Vabljeni gostje omizja: prof. dr. Dušan Keber, prim. Janez Remškar, mag. Rosana Lemut-Strle, Eva Godina.
Glavne teme omizja in razprave bodo:

 • novosti v obveznem zdravstvenem zavarovanju (zavarovanje otrok kot družinskih članov, predvidene spremembe pravice do denarnega nadomestila, idr.),
 • dileme glede izvajalcev zdravstvene dejavnosti (gospodarske družbe in samostojni podjetniki kot izvajalci, pravni položaj zdravilcev, idr.) in
 • uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev (vpliv Zakona o pacientovih pravicah, pravica do zdravljenja v drugi državi članici EU, idr.).

10.45 – 11.15 ODMOR

11.15 – 13.45 PLENARNI DEL
ZAGOTAVLJANJE VARSTVA PRAVIC V DELOVNIH SPORIH (odmor: 12.45 – 13.00)
vodi mag. Marta Klampfer

 • mag. Nataša Belopavlovič: Arbitraža za individualne delovne spore v slovenski praksi
 • Biserka Kogej Dmitrovič: Predsodni postopki kot predpostavka za sodno varstvo
 • dr. Aleksej Cvetko: Dopuščena revizija
 • mag. Marta Klampfer: Ustavna pritožba v delovnih sporih

RAZPRAVA

13.45 – 14.15: ODMOR S PRIGRIZKOM

14.15 – 16.45 PLENARNI DEL
USLUŽBENSKA IN PLAČNA RAZMERJA (odmor: 15.45 – 16.00)
vodi dr. Etelka Korpič Horvat

 • dr. Branko Lobnikar: Javni uslužbenci in gospodarska kriza
 • dr. Etelka Korpič – Horvat: Premeščanje in spreminjanje pogodbe o zaposlitvi z vidika pogodbenosti uslužbenskih razmerij
 • Miran Blaha: Sodno varstvo pravic javnih uslužbencev
 • Nataša Musar – Mišeljič: Nadzor nad izvajanjem predpisov o plači in drugih prejemkih javnih uslužbencev

RAZPRAVA

17.00 ZAKLJUČNI PLENUM KONGRESA
vodi dr. Mitja Novak

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123