Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

IX. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Portorož, 27. - 28. maj 2010

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
Društvo za delovno pravo in socialno varnost in
Planet GV d.o.o.

v sodelovanju z:

Inštitutom za primerjalno pravo pri PF v Ljubljani
Centrom za delovno pravo in
Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost PF v Mariboru
Evropskim inštitutom za socialno varnost - EISS, Leuven (Belgija)

vabijo na kongres:

IX. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

27. - 28. maj 2010, Portorož, Kongresni center St. Bernardin

 

Organizacijski odbor

Člani izvršilnega odbora:

 • prof. dr. Mitja Novak (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost)
 • mag. Katarina Kresal Šoltes (namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • dr. Daniela Brečko (direktorica Planet GV d.o.o.)
 • Miran Kalčič, univ.dipl.prav. (direktor ZVD Zavoda za varstvo pri delu, d.d.)

Člani programskega odbora:

 • prof. dr. Polonca Končar (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednica Evropskega odbora za socialne pravice pri Svetu Evrope)
 • prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • doc. dr. Barbara Kresal (docentka na Fakulteti za socialno delo in Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • prof. dr. Grega Strban (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, podpredsednik Evropskega Inštituta za socialno varnost)
 • doc. dr. Etelka Korpič Horvat (docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru)
 • mag. Marta Klampfer (sodnica Ustavnega sodišča)
 • mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij)

Vabljeni gostje in predavatelji

 • prof. dr. Jos Berghman (profesor na Univerzi v Leuvnu in predsednik Evropskega inštituta za socialno varnost)
 • prof. dr. Ivan Svetlik (minister za delo, družino in socialne zadeve)
 • prof. dr. Verica Trstenjak (generalna pravobranilka na Sodišču Evropskih Skupnosti)
 • Peter Pogačar, univ.dipl.prav. (generalni direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve)
 • prof. dr. Dušan Keber (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • mag. Ivan Robnik (vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS)
 • Biserka Kogej Dmitrovič, univ.dipl.prav. (višja sodnica svetnica, predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča)
 • prof. dr. Aleš Galič (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • doc. dr. Špelca Mežnar (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Odvetniška družba Čeferin)
 • doc. dr. Darja Senčur Peček (docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru)
 • as. dr. Luka Tičar (asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • doc. dr. Valentina Franca (prodekanja na Fakulteti za management Univerze na Primorskem)
 • Marijan Papež, univ.dipl.prav. (generalni direktor ZPIZ)
 • mag. Borut Brezovar (glavni inšpektor Inšpektorata RS za delo)
 • Tatjana Petriček, univ.dipl.prav. (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)

Program

1. dan ČETRTEK, 27. maj

8.30 – 9.30 SPREJEM UDELEŽENCEV

9.30 – 10.00 OTVORITEV KONGRESA

 • dr. Mitja Novak, mag. Katarina Kresal Šoltes – nagovor organizatorja
 • dr. Ivan Svetlik, Spremembe zakonodaje v luči ciljev evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti (EL2010)
 • dr. Jos Berghman, Combating powerty and social exclusion in the EU*

10.00 – 13.00 PLENARNI DEL
POMEN MEDNARODNEGA IN EU PRAVA NA PODROČJU DELOVNIH IN SOCIALNIH RAZMERIJ
vodi dr. Polonca Končar

dr. Polonca Končar: Iztožljivost socialnih pravic s poudarkom na vlogi Evropskega odbora za socialne pravice
dr. Verica Trstenjak: Novejša sodna praksa SEU na področju prepovedi diskriminacije pri zaposlovanju
dr. Barbara Kresal: Novejša sodna praksa SEU v zvezi s kolektivnimi odpusti, varstvom pravic delavcev v primeru prenosa podjetij in v primeru insolventnosti delodajalca
dr. Luka Tičar: Novejše ratificirane konvencije MOD
mag. Katarina Kresal Šoltes: Pravica do združevanja z vidika klavzul o sindikalnem varstvu po mednarodnem pravu
mag. Marta Klampfer: Razlaga mednarodnih pogodb kot argument za odločanje sodišč

13.00 – 15.00 ODMOR ZA KOSILO

15.00 – 17.30 I. SEKCIJA
NOVI PRISTOPI K ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
vodi Miran Kalčič

Miran Kalčič: Varnost in zdravje pri delu – pravna in ekonomska kategorija ter vrednota
Tatjana Petriček: Deset let od sprejema veljavnega zakona o varnosti in zdravju pri delu – čas za revizijo?
mag. Borut Brezovar: Novi pristopi, nove naloge in nove nevarnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu
mag. Nataša Belopavlovič: Delovni čas kot sestavni del varnega in zdravega dela

15.00 – 17.30 II. SEKCIJA: PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ IN POLOŽAJ DELAVCEV
vodi dr. Mitja Novak

dr. Mitja Novak: Delokalizacija podjetij v luči globalizacije
dr. Darja Senčur Peček: Aktualna vprašanja spremembe delodajalca
dr. Eteka Korpič Horvat: Ali pravna ureditev varstva za primer brezposelnosti sledi ciljem prožne varnosti?
dr. Valentina Franca: Pomen izobraževanja in usposabljanja sindikatov za proces prestrukturiranja podjetij

20.30 – družabni del s skupno večerjo

2. dan PETEK, 28. maj

9.00 – 12.00 PLENARNI DEL
ZAKONODAJNE NOVOSTI NA PODROČJU DELOVNEGA IN SOCIALNEGA PRAVA
vodi dr. Grega Strban

Peter Pogačar: Spremembe zakona o delovnih razmerjih z vidika MDDSZ
dr. Jos Berghman: The pillarization of pensions: reinventing the Bismarckian approach to social security in Belgium*
Marijan Papež: Aktualna vprašanja reforme pokojninskega zavarovanja
dr. Grega Strban: Prenova obveznega zdravstvenega zavarovanja
dr. Dušan Keber: Ureditev zdravstvene dejavnosti

Razprava

12.00 – 13.00 ODMOR

13.00 – 16.00 PLENARNI DEL
UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC DELAVCEV
vodi mag. Ivan Robnik

prof. dr. Aleš Galič: Razveljavitev arbitražne odločbe in druga aktualna vprašanja arbitraže v individualnih delovnih sporih
doc. dr. Špelca Mežnar: Odškodnina v primeru kršitve prepovedi diskriminacije in mobinga
Biserka Kogej Dmitrovič: Pregled sodne prakse v zvezi s plačo in drugimi prejemki iz delovnega razmerja
mag. Ivan Robnik: Fleksibilnost ureditve delovnih razmerij v luči sodne prakse o zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Razprava

16.00 – 16.30 ZAKLJUČEK KONGRESA

* Predavanje bo v angleškem jeziku

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123