Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

X. Dnevi delovnega in socialnega prava

Portorož, 26. - 27. maj 2011

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
Društvo za delovno pravo in socialno varnost in
Planet GV d.o.o.

v sodelovanju z:

Inštitutom za primerjalno pravo pri PF v Ljubljani
Centrom za delovno pravo in
Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost PF v Mariboru

vabijo na kongres:

X. Dnevi delovnega in socialnega prava

26. - 27. maj 2011, Portorož, Kongresni center Portus, Hotel Slovenija

 

Organizacijski odbor

Člani izvršilnega odbora:

 • prof. dr. Mitja Novak (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost)
 • dr. Katarina Kresal Šoltes (raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • dr. Daniela Brečko (direktorica Planet GV d.o.o.)
 • Miran Kalčič, univ.dipl.prav. (direktor ZVD Zavoda za varstvo pri delu, d.d.)
 • Karim Bajt Učakar (Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)

Člani programskega odbora:

 • prof. dr. Polonca Končar (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • prof. dr. Barbara Kresal (profesorica na Fakulteti za socialno delo in Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • prof. dr. Grega Strban (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • doc. dr. Etelka Korpič Horvat (sodnica Ustavnega sodišča RS)
 • mag. Marta Klampfer (sodnica Ustavnega sodišča RS)
 • mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij)

Vabljeni gostje in predavatelji

 • prof. dr. Ivan Svetlik (minister na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve)
 • mag. Marijan Debelak (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS)
 • mag. Ivan Robnik (vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS)
 • Biserka Kogej Dmitrovič, univ.dipl.pravn. (višja sodnica svetnica, Predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča)
 • prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič (profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani)
 • prof. dr. Jože Mencinger (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • prof. dr. Aleš Galič (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • doc. dr. Darja Senčur Peček (docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru)
 • doc. dr. Luka Tičar (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)
 • doc. dr. Špelca Mežnar (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Odvetniška družba Čeferin)
 • doc. dr. Valentina Franca (prodekanja na Fakulteti za management Univerze na Primorskem)
 • doc. dr. Srečo Dragoš (docent na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani)
 • dr. Blaž Kovačič Mlinar (odvetnik, Odvetniška družba Čeferin)
 • mag. Neža Kogovšek Šalamon (raziskovalka, Mirovni inštitut)
 • Marijan Papež, univ.dipl.prav. (generalni direktor ZPIZ)
 • Maja Skorupan, univ.dipl.prav. (ZDS, Združenje delodajalcev Slovenije)
 • Jaka Počivavšek, univ.dipl.prav. (KSS Pergam)
 • mag. Alenka Oven (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)

Program

1. dan ČETRTEK, 26. maj

8.30 – 9.30 Registracija

9.30 – 10.00 OTVORITEV KONGRESA: uvodni nagovori organizatorjev in gostov:

10.00 – 12.00: KOLEKTIVNA DELOVNA RAZMERJA
vodi: prof. dr. Polonca Končar

 • prof. dr. Polonca Končar: Sindikalna svoboda in reprezentativnost delavskih in delodajalskih organizacij
 • dr. Katarina Kresal Šoltes: Prenehanje kolektivne pogodbe z vidika avtonomije strank in uporabe pravil civilnega prava
 • mag. Marijan Debelak: Novejša sodna praksa v kolektivnih delovnih sporih

Uvodna koreferata v razpravo:

 • Maja Skorupan: Sistem kolektivnih pogajanj in praksa v RS
 • Jaka Počivavšek: Posebnosti kolektivnih pogodb v javnem sektorju

12.00 – 14.00: odmor za kosilo

14.00 – 16.30: VKLJUČUJOČ TRG DELA – VLOGA DELOVNE ZAKONODAJE
vodi: prof. dr. Barbara Kresal

 • prof. dr. Barbara Kresal: Fleksibilne ali prekerne oblike zaposlitve
 • mag. Neža Kogovšek Šalamon: Položaj delavcev migrantov v delovnem in socialnem pravu
 • doc. dr. Špelca Mežnar: Zakonodajni ukrepi za usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti
 • mag. Nataša Belopavlovič: Delovnopravni položaj invalidov
 • Biserka Kogej Dmitrovič: Prepoved diskriminacije in varstvo ranljivih skupin delavcev v slovenski sodni praksi

16.30 – 17.00: Odmor

17.00 – 18.30 OKROGLA MIZA: VPLIV POKOJNINSKEGA SISTEMA NA ZAPOSLENE IN UPOKOJENE
vodi: Vida Petrovčič

Vabljeni gostje: dr. Ivan Svetlik, prof. dr. Jože Mencinger, prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, dr. Grega Strban, Marijan Papež

Skupna večerja: 21.00

Petek, 27. maj

9.30 – 11.00: IZZIVI DELOVNEGA PRAVA
vodi: prof. dr. Mitja Novak

 • Prof. dr. Mitja Novak: Spreminjanje delovne zakonodaje v času globalizacije
 • Doc. dr. Valentina Franca: Vpliv (de)regulacije poklicev na zaposlovanje
 • Miran Kalčič: Nova zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu

11.00 – 11.30: odmor

11.30 - 13.00: NOVOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI
vodi prof. dr. Grega Strban

 • prof. dr. Grega Strban: Nova ureditev denarnih socialnih pomoči
 • doc. dr. Srečo Dragoš: Novosti v urejanju socialno varstvene dejavnosti
 • mag. Alenka Oven: Dolgotrajna oskrba – socialna pomoč ali socialno zavarovanje?

13.00 – 13.30: odmor z malico

13.30 – 15.30: UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC DELAVCEV
vodi: doc. dr. Etelka Korpič Horvat

 • prof. dr. Aleš Galič: Mednarodna pristojnost v delovnih sporih po Uredbi EU 44/2001
 • doc. dr. Etelka Korpič Horvat: Novejša ustavnosodna presoja na področju individualnih delovnih razmerij
 • dr. Blaž Kovačič Mlinar: Nekatera aktualna vprašanja kazenskopravnega varstva pravic iz delovnega razmerja
 • mag. Ivan Robnik: Novejša sodna praksa v delovnih in socialnih sporih
 • doc. dr. Luka Tičar: Posebnosti mediacije v delovnih sporih

15.30 – 16.00: ZAKLJUČEK KONGRESA

Fotografije:

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123