Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

II. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Portorož, 03-04. junij 2003

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
Društvo za delovno pravo in socialno varnost
Inštitut za delovna razmerja

Vabijo na

II. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

Portorož, Grand hotel Emona, 3.-4. junij 2003 v organizaciji GV Izobraževanje

Spoštovani,

po prvih mesecih uporabe novega Zakona o delovnih razmerjih v praksi, sta se poslovna praksa in delovnopravna teorija že začeli soočati z vprašanji in dilemami v zvezi z razlago posameznih določb in institutov novega ZDR. Rdeča nit letošnjega strokovnega srečanja bo soočenje pogledov, argumentov in razlag na najaktualnejše dileme iz prakse glede uporabe novega ZDR. Strokovni del programa letošnjega srečanja bo poleg novega ZDR obogaten s predstavitvijo izbranih vprašanj v zvezi s pravicami iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja ter predstavitvijo možnih oblik sodnega in izvensodnega reševanja sporov s področja socialne varnosti in delovnega prava. Predstavljene bodo tudi novosti, ki se pripravljajo glede nove procesne zakonodaje delovnih in socialnih sodišč. Strokovni del programa bo letos potekal na plenarnem delu, v sekcijah in v razpravi z udeleženci, v bolj sproščenem vzdušju pa tudi na skupni družabni večerji po zaključku prvega strokovnega dne.

Vljudno vabljeni na zdaj že tradicionalno, nacionalno strokovno srečanje strokovnjakov delovnega prava in socialne varnosti iz prakse, sodne prakse, delovnopravne teorije in predlagatelja novega ZDR, kot enega najodmevnejših strokovnih forumov na tem pravnem področju, tako po številu udeležencev in uglednih strokovnjakov kot po obsežnosti obravnavanih delovnopravnih in socialnopravnih tem. Nasvidenje torej v Portorožu!

Program

1. dan : 3. JUNIJ

9.00 – 10.00 sprejem udeležencev
10.00 – 10.15 uvodni nagovor
10.15 PLENARNI DEL
10.15 - 11.00 Najpogostejša vprašanja ob izvajanju novega ZDR
Nataša Belopavlovič, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve)
11.00 – 11.30 odmor
11.30 - 12.00 Delovnopravni položaj delavcev, zaposlenih pri agenciji, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku – aktivnosti na ravni EU
Irena Bečan, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadev
12.00 – 12.30 Postopek pred odpovedjo s strani delodajalca
Marta Klampfer, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani, predsednica Društva za delovno pravo in socialno varnost)
12.30 – 13.00 Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu
as. Luka Tičar, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani)
13.00 – 14.45 odmor za kosilo
14.45 - 15.15 Plača in uspešnost poslovanja
doc. dr. Etelka Korpič-Horvat, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
15.15 – 15.45 Konkurenčna klavzula
mag. Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
15.45 – 16.15 Nekatera vprašanja glede posebnosti pogodbe o zaposlitvi po ZJU
prof. dr. Drago Mežnar, direktor Inštituta za delovna razmerja
16.15 – 16.45 razprava
16.45 – 17.15 odmor
17.15 – 17.45 Slovensko pridruževanje EU in prost pretok oseb
prof. dr. Mitja Novak, Pravna fakulteta v Mariboru in direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
17.45 – 18.30 EU in prost pretok oseb – avstrijske izkušnje
prof. dr. Gottfried Winkler
20.00 skupna večerja z družabnim programom

2. dan : 4. JUNIJ

9.00 – 10.30 PLENARNI DEL
9.00 – 09.45 Nov zakon o delovnih in socialnih sodiščih
prof. dr. Janez Novak, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
9.45 – 10.30 Pravice do zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju
prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
10.30 – 11.00 odmor
11.00 – 13.00

SEKCIJE

I. SEKCIJA: SOCIALNA VARNOST (moderator: Miran Kalčič)

 • Pravno razmerje med ZZZS in izvajalci zdravstvene dejavnosti
  as. mag. Grega Strban, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela iz zdravstvenih razlogov
  Irena Žagar, sodnica Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
 • Pravna ureditev izvedenskih organov v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju
  Miran Kalčič, namestnik generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Ali »mobbing« kot posebna oblika šikane že posega v socialno varnost?
  doc. dr. Aleksej Cvetko, Vrhovno sodišče v Ljubljani
 • Razprava

II. SEKCIJA: SODNO IN IZVENSODNO REŠEVANJE DELOVNIH IN SOCIALNIH SPOROV (moderator: mag. Katarina Kresal Šoltes)

 • Temeljna procesna načela v socialnem sporu
  mag. Katarina Kresal Šoltes, raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • Ali predstavlja nova ureditev socialnega spora zavarovancu prijaznejši sodni postopek?
  Maja Zakonjšek, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
 • Mediacija kot alternativa sodnemu reševanju sporov
  dr. Mateja Končina Peternel, Višje sodišče v Ljubljani
 • Arbitraža v delovnem sporu
  prof. dr. Zvone Vodovnik, Fakulteta za management Univerze na Primorskem
 • Razprava
13.00 – 13.30 odmor
13.30 – 14.30 ZAKLJUČEK - sklepne ugotovitve iz razprav v posameznih sekcijah

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123