Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

XIV. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

Portorož, 28. in 29. maj 2015

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Društvo za delovno pravo in socialno varnost Planet GV

v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru

vabijo na kongres

XIV. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI


Izjava za medije (XIV. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2015) [pdf, 160KB]

Izvlečki referatov [pdf, 200KB]

28. - 29. maj 2015, GH Bernardin, Portorož

Napovedujemo vsebinsko bogat program, vrhunske predavatelje, vroče razprave, prijetno ob-kongresno druženje in vse tisto, kar že 14. leto zapored v Portorož privablja vsako leto več kot 300 udeležencev, profesorjev, raziskovalcev, sodnikov, predstavnikov sindikalnih, delodajalskih in vladnih organizacij, kadrovskih in pravnih managerjev, odvetnikov in drugih strokovnjakov iz prakse. Skupaj z vami bomo ustvarjali široko platformo za spodbujanje naprednih delovnopravnih in socialnopravnih študij ter izmenjavo idej, znanja in izkušenj med akademsko sfero in prakso o temah, ki so vroče in aktualne za strokovno in tudi širšo javnost. Temeljno vprašanje je, kako v časih ekonomske in javnofinančne krize ter zaščite globalnih ekonomskih interesov utrditi že dosežene standarde človekovih pravic, med njimi tudi pravice do dostojnega dela in pravice do socialne varnosti. Ali so mednarodne norme učinkovito jamstvo in koliko prostora pri urejanju razmerij imajo slovenski zakonodajalec in socialni partnerji. Med predavatelji najavljamo tudi visoko gostjo, podpredsednico Evropskega odbora za socialne pravice pri Svetu Evrope. Pričakujemo živahno razpravo o tem, ali so v Sloveniji glede na mednarodne zaveze (pre)nizke in (ne)ustrezne minimalne plače, pokojnine ter druge dajatve socialne varnosti? V javnosti odmevne teme kot so privatizacija državnih podjetij ter Sporazum o čezatlantskem trgovinskem in investicijskem partnerstvu med EU in ZDA (TTIP) z vidika pravnih možnosti za zaščito interesov družb in zaposlenih, bodo prav tako v ospredju. Kakšne razsežnosti na pravna, delovna in socialna razmerja ima lahko TTIP - kdo pridobi in kdo izgubi, bo tema omizja. Za prakso bo dragocen pregled zakonodajnih novosti na področju urejanja delovnih razmerij ter pregled sodne prakse Vrhovnega sodišča RS in Višjega delovnega in socialnega sodišča po uveljavitvi ZDR-1 in odprta vprašanja delovnih sporov. V okviru posameznih pravic in obveznosti iz delovnih razmerij izpostavljamo fenomen žvižgačev (whistleblowing) in regresni zahtevek delodajalca do delavca v odškodninskih sporih. Vse to in še marsikaj zanimivega lahko pričakujete na XIV. Dnevih, v sproščenem in ustvarjalnem intelektualnem vzdušju med kolegicami in kolegi. Prisrčno torej vabljeni, da se nam pridružite na XIV. Dnevih v Portorožu.

dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
koordinatorka organizacijskega odbora


SODELUJEJO

Organizacijski odbor: dr. Katarina Kresal Šoltes, koordinatorka organizacijskega odbora (raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), prof. dr. Mitja Novak (direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), dr. Danijela Brečko (prokuristka Planet GV d. o. o.), Karim Bajt Učakar (Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), prof. dr. Polonca Končar (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), prof. dr. Barbara Kresal (izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo in Ekonomski fakulteti  Univerze v Ljubljani), prof. dr. Grega Strban (profesor in prodekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost), prof. dr. Darja Senčur Peček (izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru), mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij), Miran Kalčič, univ.dipl.prav.

Ostali predavatelji in vabljeni gostje: prof. dr. Monika Schlachter (Vice-President of the European Committee of Social Rights; Professor of Civil, Labour and International Law, Director of Legal Studies at the Institute of Labour Law and Industrial Relations in the European Community, University of Trier, Germany); doc. dr. Etelka Korpič Horvat (sodnica Ustavnega sodišča); mag. Ivan Robnik (vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS), mag. Marijan Debelak (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS); Biserka Kogej Dmitrovič, univ.dipl.prav. (višja sodnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča); doc. dr. Vasilka Sancin (prodekanja in predstojnica Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose Pravne fakultete Univerze v Ljubljani); prof. dr. Janja Hojnik (izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru); doc. dr. Luka Tičar (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani); doc. dr. Špelca Mežnar (docentka na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije); prof. dr. Dušan Plut (Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije); as. dr. Neža Pogorelčnik (asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani);  Peter Pogačar, univ dipl. pravn. (državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti); Marijan Papež, univ.dipl.prav. (generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije); Samo Fakin, dr. med. (generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije od 2007 - 2015); Branimir Štrukelj, prof. zgod. in umet. zgod. (glavni tajnik SVIZ in predsednik KSJS); Jaka Počivavšek, univ.dipl.prav. (generalni sekretar KSS Pergam); Urška Trtnik, univ.dipl.pravn. (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti); mag. Marjan Hribar (generalni direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo, slovenski predstavnik v pogajanjih za TTIP, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo); Andrej Gnezda (Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj), Breda Kutin (predsednica Zveze potrošnikov Slovenije). 


PROGRAM

Četrtek, 28. maj

9.45 - 10.00: uvodni nagovori 

10.00 - 12.30 Plenum: VARSTVO SOCIALNIH PRAVIC V ČASU EKONOMSKE KRIZE: PRISPEVEK MEDNARODNIH NORM (PROTECTING SOCIAL RIGHTS IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS: THE CONTRIBUTION OF INTERNATIONAL STANDARDS); vodi: prof. dr. Polonca Končar

Prof. dr. Monika Schlachter:
Protecting Social Rights in Times of Economic Crisis - The Contribution of the European Social Charter

Prof. dr. Polonca Končar:
Evropska socialna listina (spremenjena): Kako jo uresničujemo v Sloveniji?

Odmor: 11.00 - 11.15

Prof. dr. Barbara Kresal:
Minimalna plača v stališčih Evropskega odbora za socialne pravice in nadzornih teles Mednarodne organizacije dela

Doc. dr. Luka Tičar:
Novejše norme Mednarodne organizacije dela in koncept dostojnega dela
Odmor za kosilo: 12.30 - 14.00

14.00 - 15.30: Plenum: INDIVIDUALNA DELOVNA RAZMERJA; vodi: prof. dr. Mitja Novak

Peter Pogačar:
Pregled stanja in novosti na področju trga dela

Prof. dr. Darja Senčur Peček:
Delovnopravno varstvo žvižgačev (whistleblowing)

Doc. dr. Špelca Mežnar: 
Regresni zahtevek delodajalca do delavca po 147. členu OZ

Odmor: 15.30 - 15.45

15.45 - 17.00: Plenum: KOLEKTIVNA DELOVNA RAZMERJA; vodi dr. Katarina Kresal Šoltes

Dr. Katarina Kresal Šoltes:
Sindikalna svoboda z vidika prepovedi diskriminacije in omejevanja gospodarskih svoboščin - nazaj na začetek?  

Prof. dr. Janja Hojnik:
Varstvo interesov delavcev v postopkih privatizacije družb v državni lasti - nezakonita državna pomoč po pravu EU?

Jaka Počivavšek:
Nov socialni sporazum in druga vprašanja socialnega dialoga v praksi

Odmor: 17.00 - 17.30

17.30 - 19.00 OMIZJE:   »TTIP (Čezatlantsko trgovinsko in investicijsko partnerstvo med EU in ZDA): SO PRIDOBITVE IN RAZVOJ DELOVNEGA, SOCIALNEGA, OKOLJSKEGA IN POTROŠNIŠKEGA VARSTVA OGROŽENI?« , vodi prof. dr. Barbara Kresal

Uvodničarki:
prof. dr. Barbara Kresal:
Kakšne razsežnosti ima lahko TTIP na pravna, delovna in socialna razmerja?
doc. dr. Vasilka Sancin:
Arbitražno reševanje mednarodnih investicijskih sporov - je sklicevanje države na spoštovanje zavezujočega mednarodnega delovnega prava lahko uspešno?

Vabljeni gostje:
mag. Marjan Hribar
, slovenski predstavnik v pogajanjih za TTIP, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
Andrej Gnezda, nacionalni koordinator STOP TTIP, Umanotera;
Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ in član Državnega sveta;
prof. dr. Dušan Plut, Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije;
Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije.

21.00 - Družabni del s skupno večerjo


Petek, 29. Maj

9.15 - 12.30: Plenum: VPLIV VARČEVALNIH UKREPOV NA URESNIČEVANJE PRAVICE DO SOCIALNE VARNOSTI; vodja: prof. dr. Grega Strban

Prof. dr. Grega Strban:
Vpliv evropskih nadzornih inštitucij na uresničevanje pravice do socialne varnosti - imamo v Sloveniji (ne)ustrezne dajatve?

Marijan Papež:
Višina pokojnine: njeno spreminjanje skozi čas in vpliv prejemanja drugih dohodkov na njeno višino

Odmor: 11.00 - 11.15

Samo Fakin:  
Usoda pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Urška Trtnik:
Hkratna ureditev in odložitev uresničevanja pravic: Primer (ne)obstoja pravic po ZSDP-1

Odmor: 12.30 - 13.00

13.00 - 16.00: Plenum: PREGLED SODNE PRAKSE PO ZDR-1 IN ODPRTA VPRAŠANJA DELOVNIH IN SOCIALNIH SPOROV; vodi: mag. Ivan Robnik

as. dr. Neža Pogorelčnik:
Začasne odredbe kot učinkovito sredstvo za varstvo pravic iz dela - preizkus obstoja verjetnosti terjatev 

Biserka Kogej Dmitrovič:

Vpliv ZDR-1 na dosedanjo sodno prakso v delovnih sporih

Odmor: 14.15 - 14.30

Mag. Marijan Debelak:
Krajši delovni čas, nadurno delo, prerazporeditev delovnega čas in plačilo nadur

Mag. Ivan Robnik:
Izplačila, od katerih so bili plačani prispevki in zavarovančeva pokojninska osnova

16.00 - 16.30: Zaključek kongresa

PRIJAVNICA ZA KONGRES XIV. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti (28. in 29. maj 2015) [pdf]PRIJAVA IN ODJAVA

Prijavite se zdaj, vsekakor pa do 25. maja 2015. Prijavo nam pošljite po pošti, e-pošti, faksu ali prek spletne strani. Skrajni rok za odjavo je štiri dni pred kongresom. Odpoved mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV in si jih lahko ogledate na spletni strani http://www.planetgv.si/.KOTIZACIJA (cene so brez DDV)

ZA KOLEKTIVNE ČLANE Inštituta za delo

Kotizacija I: 265 EUR za zgodnje prijave do 30. 4. 2015

Kotizacija II: 315 EUR za prijave po 30. 4. 2015

Nižja kotizacija za kolektivne člane Inštituta za delo se prizna le za prijave, posredovane na naslov Inštituta za delo.


ZA VSE OSTALE udeležence

Kotizacija III: 295 EUR za zgodnje prijave do 30. 4. 2015

Kotizacija IV: 355 EUR za prijave po 30. 4. 2015


ZA ENODNEVNO UDELEŽBO

Kotizacija V: 225 EUR za kolektivne člane in vse ostale udeležencePLAČILO

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na transakcijski račun organizatorja, kamor ste poslali prijavo:

- če ste prijavo poslali na Inštitut za delo plačate kotizacijo na transakcijski račun Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani - IBAN SI56 0201 0001 0339 293 (NLB, d. d., Ljubljana)

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, revijo Delavci in delodajalci, okrepčila med odmori in skupno večerjo z družabnim programom.PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN PRIJAVE

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/42 03 164, faks: 01/42 03 165
E-pošta: inst.delo@pf.uni-lj.si
Spletna stran: http://www.zdr.info/REZERVACIJA HOTELA

Svetujemo vam, da čim prej rezervirate prenočišče v izbranem hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov St. Bernardin.

Hoteli Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož
Telefon: 05/690 70 00, faks: 05/690 70 10
E-pošta: booking@bernardingroup.si
Spletna stran: http://www.bernardingroup.si/

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, in ne prek organizatorja.CENIK HOTELSKIH STORITEV

Cenik za nočitev z zajtrkom po osebi na dan.

Hotel Enoposteljna soba Dvoposteljna soba

GH Bernardin*****

150,00 €

85,00 €

Histrion****

110,00 €

60,00 €

Vile Park***

80,00 €

45,00 €

Cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 1,01 EUR na osebo na dan in ni vključena v ceno.

Dodaten 10-odstotni popust na bivanje dve ali več noči.

Več informacij o drugih možnostih nočitve v Portorožu na spletni strani http://www.portoroz.si/.

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123