Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

XV. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

Portorož 2-3 junija 2016

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Društvo za delovno pravo in socialno varnost in
Planet GV

v sodelovanju s

Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in
Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru

XV. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

2.-3. junij 2016, GH Bernardin, dvorana Emerald, Portorož

NAPOVEDNIK

Teme slovenskega kongresa XV. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti odgovarjajo na aktualne izzive sodobne socialne države. Delovno in socialno pravo je na prepihu. Po eni strani išče rešitve za nove (stare) izzive kot so: moderna organizacija dela in naraščanje neformalnega in nelegalnega dela zunaj delovnega razmerja, migracije, demografske spremembe z novimi socialnimi tveganji ter modernizacija obstoječih sistemov zaščite pred socialnimi tveganji (v prvi vrsti pokojninskega in zdravstvenega sistema), industrijska demokracija in večja vloga socialnih partnerjev idr. Po drugi strani pa se delovno in socialno pravo soočata z retrogradnimi težnjami odločevalcev po vnovičnem izpraševanju že uveljavljenih standardov, ki jih je ta pravna disciplina v preteklosti že razvila kot možne konkretne ukrepe za udejanjanje temeljne pravice do človekovega dostojanstva. Stroka svari pred vračanjem razvoja nazaj na začetek. Potrebujemo široko javno in strokovno razpravo o teh izzivih in kongres predstavlja najširšo platformo za izmenjavo idej, znanja in izkušenj med akademsko sfero, prakso in socialnimi partnerji. Predavatelji so vodilni slovenski delovni in socialni pravniki iz vseh treh slovenskih univerz in raziskovalnih inštitutov, visoki predstavniki izvršilne in sodne oblasti ter socialnih partnerjev. Med predavatelji najavljamo profesorja Ulricha Beckerja, direktorja Max – Plank Inštituta za socialno pravo in socialno politiko iz Münchna, ki bo predstavil nemške izkušnje pri reformiranju zdravstvenega sistema. Za prakso bo dragocen tudi analitični pregled zakonodaje ter sodne prakse ustavnega, vrhovnega in višjega delovnega in socialnega sodišča. Pričakujemo živahno razpravo in prijetno ob kongresno druženje. Prisrčno vabljeni, da se nam tudi letos pridružite na XV. Dnevih v Portorožu.

Dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
koordinatorka organizacijskega odbora

SODELUJEJO

Organizacijski odbor: dr. Katarina Kresal Šoltes, koordinatorka organizacijskega odbora (raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), izr. prof. dr. Mitja Novak (direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), dr. Danijela Brečko (partner Planet GV d.o.o.), Karim Bajt Učakar, dipl.ekon.un (Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), zasl. prof. dr. Polonca Končar (zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), izr. prof. dr. Barbara Kresal (izredna profesorica in prodekanja na Fakulteti za socialno delo in Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani), prof. dr. Grega Strban (profesor in prodekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost), izr. prof. dr. Darja Senčur Peček (izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru), mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij), Miran Kalčič, univ.dipl.prav.

Ostali predavatelji in vabljeni gostje: prof. dr. Ulrich Becker (Director of the Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Germany); Milojka Kolar Celarc (ministrica za zdravje, Vlada Republike Slovenije), doc. dr. Etelka Korpič Horvat (sodnica Ustavnega sodišča); mag. Ivan Robnik (vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS), Borut Vukovič, univ.dipl.prav. (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS); Biserka Kogej Dmitrovič, univ.dipl.prav. (višja sodnica svetnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča); mag. Irena Žagar (višja sodnica, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani), izr. prof. dr. Valentina Franca (izredna profesorica na Fakulteti za management Univerze na Primorskem), doc. dr. Luka Tičar (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani); as. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc (asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani); Peter Pogačar, univ.dipl.prav. (državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti); Marijan Papež, univ.dipl.prav. (generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije); Nataša Trček, univ.dipl.prav. (glavna inšpektorica RS za delo); dr. Andraž Rangus (generalni direktor na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), mag. Andrej Tomšič (namestnik Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije), Jakob Krištof Počivavšek, univ.dipl.prav. (predsednik KSS Pergam); mag. Maja Skorupan (Združenje delodajalcev Slovenije); mag. Andreja Poje (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Ljuba Zupančič Čokert, univ.dipl.prav. (odvetnica, partner, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki)

PROGRAM

Četrtek, 2. junij

8.45 –   9.45: sprejem udeležencev
9.45 – 10.00: uvodni nagovori

10.00 – 13.00  PLENUM: Za koga velja delovno pravo?
vodi: izr. prof. dr. Darja Senčur Peček

Peter Pogačar:
Vključujoč trg dela in dostojno delo v Sloveniji - izzivi in ukrepi

izr. prof. dr. Darja Senčur Peček:
Pojem delavca s primerjalnega in EU vidika

Nataša Trček:
Domet inšpekcijskega nadzora - kdo so delavci?

Odmor  11.30 – 12.00

izr. prof. dr. Barbara Kresal:
Obstoj delovnega razmerja kot predhodno vprašanje v delovnih sporih

mag. Irena Žagar:
Učinki in vpliv ugotovitve obstoja delovnega razmerja na socialna zavarovanja in status zavarovanca

Ljuba Zupančič Čokert:
Praktični vidiki uveljavljanja obstoja delovnega razmerja – pogled iz prakse

Razprava

13.00 – 14.30: ODMOR ZA KOSILO
(skupno kosilo za udeležence kongresa, Restavracija Pristan, Hotel Histrion)

14.30 – 16.00  PLENUM: Vpliv digitalizacije na delovno pravo;
vodi: doc. dr. Luka Tičar

doc. dr. Luka Tičar:
Vpliv digitalizacije na pojav novih oblik dela

zasl. prof. dr. Polonca Končar:
Digitalizacija – izzivi za delovno pravo

mag. Andrej Tomšič:
Varstvo delavčeve informacijske zasebnosti

Razprava

Odmor  16.00 – 16.15

16.15 – 18.30 PLENUM: Sodna praksa na področju delovnih sporov;
vodi: mag. Ivan Robnik

as. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc:
Obnova postopka v delovnih sporih

mag. Ivan Robnik:
Vročanje in vsebina odpovedi pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1

Odmor  17.15 – 17.30

Borut Vukovič:
Sodna praksa v zvezi s trpinčenjem na delovnem mestu

Biserka Kogej Dmitrovič:
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča

Razprava

21.00 – Družabni večer
(coctail party v klubu News Cafe)

 


Petek, 3. junij

9.00 – 12.00 PLENUM: Reforma zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja
vodi: prof. dr. Grega Strban

prof. dr. Ulrich Becker:
Organisation and financing of German Statutory Health Insurance

Milojka Kolar Celarc:
Predvidene novosti v zdravstvu

prof. dr. Grega Strban:
Posamična ali celovita prenova obveznega zdravstvenega zavarovanja?

Odmor  10.30 – 10.45

Marijan Papež:
Prednosti in pomanjkljivosti dvojnega statusa v pokojninskem in invalidskem zavarovanju

dr. Andraž Rangus:
Ugotovitve in predlogi Bele knjige o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Razprava

12.00 – 12.30 ODMOR s prigrizkom

12.30 – 15.30 PLENUM: Socialni dialog: med ustavno vrednoto in prakso
vodi: dr. Katarina Kresal Šoltes

doc. dr. Etelka Korpič Horvat:
Ustavnosodne presoje na področju kolektivnega delovnega prava

izr. prof. dr. Valentina Franca:
Pravni izzivi vloge delavskih predstavnikov v organih upravljanja gospodarskih družb

dr. Katarina Kresal Šoltes:
Pravni vidiki normativne analize kolektivnih pogodb

mag. Maja Skorupan:
Prioritete delodajalcev v kolektivnih pogajanjih

mag. Andreja Poje:
Vloga socialnih partnerjev pri urejanju plačnega sistema v zasebnem sektorju

Jakob Krištof Počivavšek:
Vloga socialnih partnerjev pri urejanju in organiziranju delovnega časa

15.30 – 16.00  Zaključek kongresa

 

PRIJAVNICA ZA KONGRES
XV. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti (2. in 3. junij 2016) [160kB, pdf]

  

PRIJAVA IN ODJAVA

Prijavite se zdaj, vsekakor pa do 30. maja 2016. Prijavo nam pošljite po pošti, e-pošti, faksu ali prek spletne strani. Skrajni rok za odjavo je štiri dni pred kongresom. Odpoved mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV in si jih lahko ogledate na spletni strani www.planetgv.si.

KOTIZACIJA

(cene so brez DDV)

 • Kotizacije za člane Inštituta za delo
  • Kotizacija 1: 265 EUR za zgodnje prijave do 30.4.2016
  • Kotizacija 2: 315 EUR za prijave po 30.4.2016

   Prosimo, da kolektivni člani IDPF prijavo posredujete na naslov Inštituta, le tako boste lahko uveljavljali nižjo kotizacijo.

 • Kotizacije za vse ostale udeležence
  • Kotizacija 3: 295 EUR za zgodnje prijave do 30.4.2016
  • Kotizacija 4: 355 EUR za prijave po 30.4.2016

 • Za enodnevno udeležbo
  • Kotizacija 5: 225 EUR za kolektivne člane in ostale udeležence

PLAČILO

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na transakcijski račun organizatorja, kamor ste poslali prijavo:

* če ste prijavo poslali na Inštitut za delo
plačate kotizacijo na transakcijski račun Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
IBAN SI56 0201 0001 0339 293 (NLB, d.d., Ljubljana). 

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, znanstveno revijo Delavci in delodajalci, kjer bodo objavljeni prispevki iz kongresa, okrepčila med odmori in skupno kosilo.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN PRIJAVE

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/42 03 164, faks: 01/42 03 165
E-pošta: inst.delo@pf.uni-lj.si
Spletna stran: www.zdr.info

REZERVACIJA HOTELA

Svetujemo vam, da čim prej rezervirate prenočišče v izbranem hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov St. Bernardin.

Hoteli Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož
Telefon: 05/690 70 00, faks: 05/690 70 10
E-pošta: booking@bernardingroup.si
Spletna stran: www.bernardingroup.si

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, in ne prek organizatorja.

CENIK HOTELSKIH STORITEV

Cenik za nočitev z zajtrkom po osebi na dan.

Hotel Enoposteljna soba Dvoposteljna soba
GH Bernardin***** 150,00 € 85,00 €
Histrion**** 110,00 € 60,00 €
Vile Park*** 80,00 € 45,00 €

Cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 1,27 EUR na osebo na dan in ni vključena v ceno. Dodatno se zaračuna še strošek prijavnine - 1 € na vsakega gosta, ne glede na dolžino bivanja.

Dodaten 10-odstotni popust na bivanje dve ali več noči.

Več informacij o drugih možnostih nočitve v Portorožu na spletni strani www.portoroz.si.

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123