Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

XVI. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

8.-9. junij 2017

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
Društvo za delovno pravo in socialno varnost
ter Planet GV

vljudno vabijo na kongres

 

XVI. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

GH Bernardin, dvorana Emerald, Portorož, 8.-9. junij 2017


Napovednik:
Osrednji dogodek slovenske akademske skupnosti in strokovnjakov na področju delovnega in socialnega prava - slovenski kongres XVI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti, Portorož 2017 – bo potekal pod sloganom »Dostojni delovni in življenjski pogoji za vse«. Z naraščanjem novih nestandardnih oblik dela in vedno večjega števila prekarnih delavcev, se je tudi širša javnost začela zanimati za vprašanje, na katerega delovnopravna stroka že desetletje opozarja in išče rešitve: kako delovnopravno varstvo in koncept dostojnega dela razširiti tudi na te nove, negotove oblike dela. Delovno pravo je namreč v stoletnem razvoju oblikovalo koncept dostojnega dela, ki se je v praksi potrdil kot učinkovit način za zagotavljanje dostojnih delovnih in življenjskih pogojev za večino prebivalstva, ki si sredstva za preživljanje pridobivajo z odvisnim delom. Dograjevanje delovnega prava mora slediti novim izzivom, kar velja tudi glede sistemov socialne varnosti, ki so z delovnim pravom nerazdružljivo povezani in medsebojno soodvisni. Za stroko in prakso so zanimiva vprašanja: Kako v času stalne digitalne dosegljivosti delavcev urejati in omejevati delovni čas; v kakšnem obsegu zagotavljati pravice in načelo enake obravnave glede na redno zaposlene delavce v primeru agencijskega dela, študentskega dela, samozaposlitev in drugih nestandardnih oblikah dela; kakšne spremembe za podjetja in napotene delavce prinašata nov zakon in predlog revizije direktive o napotitvah delavcev v okviru čezmejnega opravljanja storitev v EU; kako izboljšati gmotni položaj upokojencev in kaj prinaša novela ZPIZ-2C; kakšno naj bi bilo enotno evropsko zavarovanje za brezposelnost; ali bo zdravstvena reforma izboljšala dostop do zdravstvenih storitev; kakšne odgovore ponujata novejša sodna praksa Sodišča EU in slovenskih sodišč. V ospredju bodo torej teme, ki bodo najbolj zaznamovale letošnje dogajanje na področju trga dela in socialne varnosti. Organizatorji tudi letos pričakujejo široko strokovno razpravo vodilnih slovenskih strokovnjakov in več kot 300 udeležencev. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na XVI. Dnevih v Portorožu!

Dr. Katarina Kresal Šoltes, predsednica organizacijskega odbora
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Sodelujejo: organizacijski odbor: dr. Katarina Kresal Šoltes, predsednica organizacijskega odbora (raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), prof. dr. Mitja Novak (direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), Karim Bajt Učakar, dipl.ekon.un (Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), prof. dr. Barbara Kresal (profesorica na Fakulteti za socialno delo in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, članica Evropskega odbora za socialne pravice Sveta Evrope), prof. dr. Grega Strban (profesor in prodekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost), prof. dr. Polonca Končar (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), prof. dr. Darja Senčur Peček (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru), doc. dr. Luka Tičar (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij), Monika Zalokar (Planet GV d.o.o.).

Ostali predavatelji in gostje omizja: ao.univ.-prof. dr. Martin Risak (Institut für Arbeits- und Sozialrecht, Universität Wien, Austria); Milojka Kolar Celarc (ministrica za zdravje, Vlada Republike Slovenije), doc. dr. Etelka Korpič Horvat (sodnica Ustavnega sodišča); doc. dr. Špelca Mežnar (sodnica Ustavnega sodišča), Marjanca Lubinič (vrhovna sodnica, Vrhovno sodišče RS), Borut Vukovič, univ.dipl.prav. (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS); mag. Irena Žagar (vrhovna sodnica, Vrhovno sodišče RS), mag. Biserka Kogej Dmitrovič (višja sodnica svetnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča); Marijan Papež, univ.dipl.prav. (generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije), Marjan Sušelj (generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije), Peter Pogačar, univ.dipl.prav. (državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), doc. dr. Zdenka Čebašek Travnik (predsednica Zdravniške zbornice Slovenije), mag. Andrej Tomšič (namestnik Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije), mag. Jurij Snoj (v.d. generalnega direktorja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Jakob Krištof Počivavšek, univ.dipl.prav. (predsednik KSS Pergam), mag. Nina Scortegagna Kavčnik (Obrtna zbornica Slovenije), as. Primož Rataj, magister prava (asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), Damjana Šarčevič (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

PROGRAM

1. DAN - Četrtek, 8. junij

8.45 – 9.45: Sprejem udeležencev
9.45 – 10.00: Uvodni nagovori

10.00 – 13.30: Plenum: DOGRAJEVANJE DELOVNEGA PRAVA
vodi: prof. dr. Barbara Kresal

Peter Pogačar:
Zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev v luči naraščanja različnih oblik dela

prof. dr. Darja Senčur Peček:
Delovni čas v dobi stalne dosegljivosti

prof. dr. Barbara Kresal:
Novosti sodne prakse SEU glede dela za določen čas, delovnega časa, prepovedi diskriminacije in kolektivnih odpustov

11.30 – 12.00 Odmor

dr. Katarina Kresal Šoltes:
Razmejitev obveznosti med agencijo in uporabnikom agencijskega dela ter načelo enake obravnave – je lahko model tudi za druge nestandardne oblike dela?

mag. Nina Scortegagna Kavčnik:
Plačilo in drugi pravni vidiki študentskega dela

Jakob Počivavšek:
Redefinicija odpovednih razlogov ali kaj je nesposobnost delavca

Andrej Tomšič:
Meje delodajalčevega nadzora delavcev

13.30 - 15.30 Odmor za kosilo (GH Bernardin)

15.30 – 17.00: Plenum: SOCIALNA VARNOST
vodi prof. dr. Grega Strban

prof. dr. Grega Strban:
Novosti v obveznem zdravstvenem zavarovanju

Marijan Papež:
Gmotni položaj upokojencev – pravna vprašanja in novela ZPIZ-2C

Damjana Šarčevič:
Evropsko zavarovanje za brezposelnost

17.00 – 17.15 Odmor

17.15 – 18.45: OKROGLA MIZA: Zdravstvena reforma - kako izboljšati dostop do zdravstvenih storitev?

Sodelujejo:

  • prof. dr. Grega Strban, vodja omizja (Pravna fakulteta UL)
  • Milojka Kolar Celarc (ministrica za zdravje),
  • doc. dr. Zdenka Čebašek Travnik (predsednica Zdravniške zbornice Slovenije),
  • Marjan Sušelj (generalni direktor ZZZS),
  • mag. Irena Žagar (vrhovna sodnica na VSRS)

19.00: Zaključek prvega dne ob kozarcu šampanjca – Cocktail Lounge in terasa Hotela GH Bernardin

21.00: Družabni večer: Cocktail party v Klubu News Cafe

 

2. DAN - Petek, 9.junij

9.30 – 11.30: Plenum: Napoteni delavci – Posted Workers
vodi: doc. dr. Luka Tičar

prof. dr. Martin Risak:
The relevance pay and time in matters of posting of workers – some thoughts on the draft directive on the posting of workers COM (2016) 128 final

doc. dr. Luka Tičar:
Izbrana pravna vprašanja glede napotitev delavcev in njihovega položaja

mag. Jurij Snoj:
Kakšne novosti prinaša Zakon o čezmejnem izvajanju storitev za podjetja in napotene delavce

11.30 – 12.00: Odmor

12.00 – 15.30: Plenum: PREGLED USTAVNOSODNE IN SODNE PRAKSE
vodi: doc. dr. Etelka Korpič-Horvat

doc. dr. Etelka Korpič-Horvat:
Odločanje ustavnega sodišča o ustavnih pritožbah iz področja delovnih sporov v obdobju 2014 – 2016

doc. dr. Špelca Mežnar:
Odškodninska odgovornost delodajalca za škodo, ki je posledica naključja ali ravnanja tretjega

Borut Vukovič:
Formalni in vsebinski pogoji za zakonitost odpovedi

13.30 – 14.00: Odmor

Marjanca Lubinič:
Vračilo preveč izplačanih plač

mag. Biserka Kogej Dmitrovič:
Vpliv sprememb ZPP na uveljavljanje pravic pred delovnimi in socialnimi sodišči

as. Primož Rataj:
Primerjalni pregled dobrih praks vrhovnih sodišč v državah EU z vidika možne uporabe v delovnih in socialnih sporih

15.30 – 16.00: Razprava in zaključek kongresa


PRIJAVNICA ZA KONGRES XVI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti (8. in 9. junij 2017)  [pdf, 162kB]

PROGRAM  [pdf,562Kb]

 

MEDIJSKI PARTNERJI

2-Logo GZS2-Logo ZDS

2-Logo IUS-INFO2-Logo GV Zalozba2-Logo Tax-Fin-Lex

2-Logo DD2-Logo HRM

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Prijavite se zdaj, vsekakor pa do 30. maja 2017. Prijavo nam pošljite po pošti, e-pošti, faksu ali prek spletne strani. Skrajni rok za odjavo je štiri dni pred kongresom. Odpoved mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV in si jih lahko ogledate na spletni strani www.planetgv.si.

KOTIZACIJA (cene so brez DDV)

Kotizacije za člane Inštituta za delo

  • Kotizacija 1: 265 EUR za zgodnje prijave do 30.4.2017
  • Kotizacija 2: 315 EUR za prijave po 30.4.2017


Prosimo, da kolektivni člani IDPF prijavo posredujete na naslov Inštituta, le tako boste lahko uveljavljali nižjo kotizacijo.

Kotizacije za vse ostale udeležence

  • Kotizacija 3: 295 EUR za zgodnje prijave do 30.4.2017
  • Kotizacija 4: 355 EUR za prijave po 30.4.2017

Za enodnevno udeležbo

  • Kotizacija 5: 225 EUR za kolektivne člane in ostale udeležence

PLAČILO

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kolektivni člani IDPF lahko uveljavljajo znižano kotizacijo le, če se prijavijo in plačajo kotizacijo na transakcijski račun Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
Kotizacija se plača organizatorju, kamor ste poslali prijavo:

- če ste prijavo poslali na Inštitut za delo
plačate kotizacijo na transakcijski račun Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani – IBAN SI56 0201 0001 0339 293 (NLB, d.d., Ljubljana).

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, znanstveno revijo Delavci in delodajalci, kjer bodo objavljeni prispevki iz kongresa, okrepčila med odmori in skupno kosilo.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN PRIJAVE

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/42 03 164, faks: 01/42 03 165
E-pošta: inst.delo@pf.uni-lj.si
Spletna stran: www.zdr.info

 

REZERVACIJA HOTELA

Svetujemo vam, da čim prej rezervirate prenočišče v izbranem hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov St. Bernardin.

Hoteli Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož
Telefon: 05/690 70 00, faks: 05/690 70 10
E-pošta: booking@bernardingroup.si
Spletna stran: www.bernardingroup.si

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, in ne prek organizatorja.

 

CENIK HOTELSKIH STORITEV

Cenik za nočitev z zajtrkom po osebi na dan.

Hotel Enoposteljna soba Dvoposteljna soba
GH Bernardin***** 140,00 € 85,00 €
Histrion**** 110,00 € 60,00 €
Vile Park*** 80,00 € 45,00 €

Cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 1,27 EUR na osebo na dan in ni vključena v ceno. Dodatno se zaračuna še strošek prijavnine - 1 € na vsakega gosta, ne glede na dolžino bivanja.

Dodaten 10-odstotni popust na bivanje dve ali več noči.

Več informacij o drugih možnostih nočitve v Portorožu na spletni strani www.portoroz.si.  

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123