Kazalo strani   |  Cookies  |  © Copyright 2011 IDPF
ZDR info
Zakon o delovnih razmerjih
ZDR info
Employment Relationships Act

XXI. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

Kongresni center GH Bernardin, Portorož 26. – 27. maj 2022

PRIJAVNICA ZA XXI. DNEVE DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNO VARNOST, 26. – 27. maj 2022 [pdf.275kB]

PROGRAM [pdf, 680kB] 

XXI. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI

 

26. – 27. maj 2022
Kongresni center GH Bernardin, Portorož, z možnostjo spletnega spremljanja

»Družbene spremembe ter vloga delovnega in socialnega prava«

Spoštovani,

Vabljeni na največji strokovni dogodek na področju preučevanja delovnih, uslužbenskih in socialnih razmerij ter socialnega dialoga, ki vsako leto privabi več kot 400 strokovnjakov iz akademske in sodniške sfere, državne uprave, nosilcev socialnih zavarovanj in drugih institucij trga dela, sindikalnih in delodajalskih organizacij ter pravnih in kadrovskih služb iz podjetij in zavodov. Vrhunski predavatelji, aktualne teme ter strokovno druženje s kolegi, vas tudi letos čakajo na slovenskem kongresu XXI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2022. Na dogodku se nam lahko pridružite v živo, 26. in 27. maja 2022 v Kongresnem centru GH Bernardin, ponujamo pa vam tudi možnost spremljanja kongresa udobno iz pisarne ali doma preko neposrednega spletnega prenosa.

Programske vsebine letošnjega kongresa naslavljajo družbene spremembe kot so demografske spremembe, digitalizacija, posledice epidemije covid-19 ter odzive delovnega in socialnega prava nanje. Plenarne sekcije o socialni varnosti, evropskem delovnem pravu in njegovi implementaciji, uslužbenskem pravu in sodni praksi, bosta dopolnili dve okrogli mizi, prva o izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi in druga o stanju socialnega dialoga v Sloveniji.

Poslanstvo kongresa ostaja skrb za razvoj dostojnih delovnih pogojev in človekovih pravic na področju dela in socialne varnosti ter za udejanjanje načel dostojanstva ter pravne in socialne države. Programska zasnova upošteva naslednja izhodišča:

 • Da se sliši stroka.
 • Da se prenaša znanje akademske skupnosti v prakso.
 • Da se spodbuja kritična, strokovna in neodvisna razprava o aktualnih vprašanjih.
 • Da se spodbuja dialog med teorijo in prakso.
 • Da se zagotavlja strokovna podpora odločevalcem na nacionalni ravni kot tudi v podjetjih, zavodih, državni upravi, socialnim partnerjem, sodiščem, inšpekciji dela, nosilcem socialnih zavarovanj in drugim institucijam, pomembnim za razvoj pravne in socialne države.


Sodelujejo

Organizacijski odbor kongresa XXI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti:
dr. Katarina Kresal Šoltes, predsednica organizacijskega odbora, raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
Karim Bajt Učakar, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
izr. prof. dr. Barbara Kresal, izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, članica Evropskega odbora za socialne pravice Sveta Evrope,
prof. dr. Grega Strban, redni profesor in dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost, podpredsednik Evropskega inštituta za socialno varnost (EISS) in podpredsednik ISLSSL za področje srednje in vzhodne Evrope,
zasl. prof. dr. Polonca Končar, zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
prof. dr. Darja Senčur Peček, redna profesorica in prodekanica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,
izr. prof. dr. Luka Tičar, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij,
Peter Ribarič, direktor Planet GV d.o.o.

Ostali predavatelji in gostje omizij:
doc. dr. Etelka Korpič Horvat (nekdanja ustavna sodnica in podpredsednica Ustavnega sodišča RS),
doc. dr. Špelca Mežnar (ustavna sodnica na Ustavnem sodišču RS),
mag. Marijan Debelak (vrhovni sodnik svetnik, vodja Delovno socialnega oddelka na Vrhovnem sodišču RS),
Marjana Lubinič (vrhovna sodnica svetnica, Vrhovno sodišče RS),
Samo Puppis (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS),
prof. dr. Erik Kerševan (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS),
mag. Biserka Kogej Dmitrovič (višja sodnica svetnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča),
Marijan Papež (generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije),
doc. dr. Tatjana Mlakar (generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, docentka na Fakulteti za organizacijske študije),
Lidija Jerkič (predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije),
Jakob Krištof Počivavšek (predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam),
Jože Smole (generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije),
Peter Pogačar (generalni direktor Direktorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo),
Mitja Gorenšček (izvršni direktor na Gospodarski zbornici Slovenije),
Štefka Korade Purg (Ministrstvo za javno upravo),
mag. Barbara Kobal Tomc (direktorica Inštituta RS za socialno varstvo),
izr. prof. dr. Valentina Franca (izredna profesorica na Fakulteti za upravo UL),
doc. dr. Vera Grebenc (docentka na Fakulteti za socialno delo UL),
doc. dr. Andraž Rangus (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije),
doc. dr. Luka Mišič (docent na Pravni fakulteti UL in raziskovalec Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
as. Sara Bagari, mag. prava (asistentka na Pravni fakulteti UL in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
as. Primož Rataj, mag. prava (asistent na Pravni fakulteti UL).  

 

PROGRAM:

1. dan – ČETRTEK, 26. maj 2022

9.00 – 10.00: sprejem udeležencev
10.00 – 10.15: uvodni nagovor

10.15 – 13.30: PLENUM: Aktualna vprašanja sistema socialne varnosti
vodi: prof. dr. Grega Strban

doc. dr. Andraž Rangus
Demografski trendi in medgeneracijska solidarnost v pokojninskem zavarovanju

doc. dr. Luka Mišič
Sistemska analiza PKP ukrepov

prof. dr. Grega Strban
Zavarovanje za dolgotrajno oskrbo – gradnik ali tujek v sistemu socialne varnosti?

11.30 – 12.00: odmor:

12.00 – 13.30: OKROGLA MIZA: Zakon o dolgotrajni oskrbi – (ne)izvedljiv v praksi?
moderator: prof. dr. Grega Strban

Vabljeni gostje:
Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ
doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS
doc. dr. Vera Grebenc, Fakulteta za socialno delo UL
mag. Barbara Kobal Tomc, direktorica Inštituta RS za socialno varstvo

13.30 – 15.30: odmor za kosilo

15.30 – 17.30: PLENUM: Evropsko delovno in socialno pravo ter njegova implementacija
vodi: prof. dr. Darja Senčur Peček

prof. dr. Darja Senčur Peček
Direktiva o varstvu žvižgačev in predlog zakona o zaščiti prijaviteljev

as. Sara Bagari
Direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter pravica zahtevati prožne ureditve dela

izr. prof. dr. Barbara Kresal
Kaj prinaša predlog direktive EU o platformnem delu?

as. Primož Rataj
Izbrana vprašanja povezovanja sistemov socialne varnosti v luči zaposlovanja delavcev iz držav EU in tretjih držav

2. dan – PETEK, 27. maj 2022

9.30 – 11.30: PLENUM: Aktualna vprašanja sistema javnih uslužbencev
vodi: doc. dr. Etelka Korpič Horvat

prof. dr. Erik Kerševan
Avtonomni in heteronomni akti po ZJU

doc. dr. Etelka Korpič Horvat
Ali je delovnopravni položaj javnega uslužbenca bolj varovan kot delovnopravni položaj delavca

Štefka Korade Purg
Uveljavljanje pravnega varstva javnih uslužbencev v državni upravi in občinah pri delodajalcu

mag. Biserka Kogej Dmitrovič
Pregled sodne prakse na področju javnih uslužbencev

11.30 – 12.00: odmor

12.00 – 13.30: OKROGLA MIZA: Kako do učinkovitejšega socialnega dialoga?
moderatorka: dr. Katarina Kresal Šoltes

Vabljeni gostje:
Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
Jakob Krištof Počivavšek, predsednik KSS Pergam
Peter Pogačar, Ministrstvo za javno upravo
Jože Smole, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije
Mitja Gorenšček, izvršni direktor, Gospodarska zbornica Slovenije
izr. prof. dr. Valentina Franca, Fakulteta za upravo UL

13.30 – 14.00: odmor

14.00 – 16.00: PLENUM: Izbrana vprašanja ustavnosodne in sodne prakse
vodi: mag. Marijan Debelak

doc. dr. Špelca Mežnar
Cepljenje kot pogoj za opravljanje dela - nekatera odprta vprašanja

Marjana Lubinič
Delovnopravni položaj poslovodnih in vodilnih delavcev

Samo Puppis
Prejemki javnih uslužbencev – novejša sodna praksa VSRS

mag. Marijan Debelak
Novejša sodna praksa Vrhovnega sodišča v zvezi z denarnimi zahtevki

16.00 – 16.30: Razprava in zaključek kongresa

 

MEDIJSKI PARTNERJI

2-Logo GZS      ZDS-logo

IUS-INFO

GV Zalozba

2-Logo DD 

Revija-HR&M

OZS-logo

 

OSNOVNE INFORMACIJE:

Termin: četrtek, 26. maja in petek, 27. maja 2022

Lokacija: Kongresni center GH Bernardin, Portorož

Način sodelovanja:

XXI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2022 bodo potekali v živo, z možnostjo spremljanja preko spleta (hibridno).

Udeležba bo možna v živo v Kongresnem centru GH Bernardin Portorož, ponujamo pa vam tudi možnost, da namesto v živo, dogodek spremljate preko spleta, iz udobja vaše pisarne ali doma. Ena prijava zagotavlja samo en izbrani način sodelovanja (kolikor bi želeli oba načina, se to šteje za dve prijavi).

Kolikor želite dogodek spremljati izključno preko spleta, boste to ob prijavi ustrezno označili, mi pa vam bomo poslali povezavo na vaš e-naslov, skupaj z navodili in kontaktom, preko katerega vam bomo zagotavljali tehnično podporo ves čas trajanja kongresa.

Kolikor bo izvedba v živo možna, a bo število udeležencev Dnevov s strani NIJZ omejeno, bodo imeli do zasedbe dovoljenih sedežev v Kongresnem centru GH Bernardin prednost udeleženci, ki so svojo prijavo na dogodek oddali prej, ostalim udeležencem pa se zagotovi spletno spremljanje.

V primeru, da nam veljavni ukrepi NIJZ ne bodo omogočali izvedbe v živo, bomo dogodek izvedli le v spletni obliki. V tem primeru si organizator pridržuje pravico, da vse prijave obravnava kot prijave za spletno obliko.

 

PRIJAVA IN ODJAVA

Rok za zgodnjo prijavo z nižjo kotizacijo: do vključno 14.4.2022

Prijave oddate izključno preko e-naslova inst.delo@pf.uni-lj.si (kolektivni člani IDPF oz. kolikor želite uveljavljati ugodnejše kotizacije) ali preko Planet GV na https://www.planetgv.si/ddpsv/. V izogib podvajanja prijav in izstavljenih računov vas prosimo, da oddate prijavo samo na en naslov.

Prijave sprejemamo: do vključno 20.5.2022

Odjave ali spremembe prijave sprejemamo: do vključno 20.5.2022

Odpoved ali sprememba prijave morata biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV in si jih lahko ogledate na spletni strani https://www.planetgv.si/splosni-pogoji/.


PRIJAVNICA ZA XXI. DNEVE DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNO VARNOST, 26. – 27. maj 2022 [pdf.275kB]

PROGRAM [pdf, 680kB] 


KOTIZACIJA (cene so brez DDV)

Kotizacije za člane Inštituta za delo

Kotizacija 1: 330 EUR za zgodnje prijave do 14. aprila 2022
Kotizacija 2: 390 EUR za prijave od vključno 15. aprila 2022
Prosimo, da kolektivni člani IDPF prijavo posredujete na naslov Inštituta, le tako boste lahko uveljavljali nižjo kotizacijo.

Kotizacije za vse ostale udeležence

Kotizacija 3: 370 EUR za zgodnje prijave do 14. aprila 2022
Kotizacija 4: 430 EUR za prijave od vključno 15. aprila 2022

 

Za enodnevno udeležbo
Kotizacija 5: 300 EUR enotno za vse prijave

Za spletno spremljanje preko ZOOM
Kotizacija 6: 330 EUR enotno za vse prijave 

 

REZERVACIJA NOČITVE V SKLOPU HOTELOV BERNARDIN

Udeleženci sami uredijo rezervacijo in plačilo nočitve.

V sklopu hotelov GH Bernardin, Histrion in Vile Park je za udeležence kongresa rezervirana določena kvota sob do zasedbe oz. najkasneje 21 dni pred dogodkom po vnaprej določeni ceni. V navedenih hotelih se rezervacija uredi preko naslednje povezave: secure.phobs.net

Če pa udeleženci rezervirajo sobe prek hotelske rezervacijske službe (mail ali telefon), morajo navesti, da so udeleženci dogodka »DDPSV, 26. – 27. maj 2022«, sicer zaradi prezasedenosti hotela želene sobe ne bomo mogli rezervirati.

 

Cene nočitev:

Gh Bernardin, 5*

 • nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 152,00 €
 • nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 81,00 € na osebo
 • Cca 100 sob

Hotel Histrion, 4*

 • nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 142,00 €
 • nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 76,00 € na osebo
 • Cca 100 sob

Hotel Vile Park, 3*

 • nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 82,00 €
 • nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 46,00 € na osebo
 • Cca 40 sob


Obvezna doplačila:

Turistična taksa 2,50 € na osebo na dan
Prijavnina 1,00 € na osebo

Končni datum za rezervacije sob je 21 dni pred datumom dogodka.

Ugodnosti za udeležence pri zgodnji rezervaciji namestitev v navedenih hotelih:

 • do 60 dni pred dogodkom (do vključno 26.03.2022) se prizna 10% popusta
 • od 27.03. do vključno 11.04.2022 pa 5% popust
 • od 12.04.2022 dalje veljajo cene za namestitve iz ponudbe. 

 

 

 

Nazaj

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123